e-Podatki

Pracodawca Świętym Mikołajem. 2005-12-06


Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci, czy też drobne prezenty oraz bony i talony wręczane pracownikom z okazji różnego rodzaju świąt, stały się w ostatnich latach popularną formą świadczeń pracowniczych. Pomimo że zasady ich opodatkowania w 2005 r. nie uległy zmianie, wielu pracodawców nadal ma wątpliwości, kiedy musi, a kiedy nie ma obowiązku potrącenia pracownikowi z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Przypomnijmy bowiem, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawcy podlegają opodatkowaniu.

Najogólniej rzecz ujmując, opodatkowanie prezentów przekazywanych przez pracodawcę zatrudnianym przez niego pracownikom uzależnione jest od rodzaju i wartości świadczeń, jakie pracownicy otrzymają.

W katalogu zwolnień przedmiotowych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca umieścił zwolnienie od podatku świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przepis ten w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. swoim zakresem nie obejmuje bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi (bez względu na kwotę), gdyż zostały one wyłączone z pojęcia świadczeń rzeczowych.
Jak wynika z ww. uregulowań, pracodawca występując w roli Świętego Mikołaja, który rozdaje pracownikom z okazji Świąt Bożego Narodzenia bony i talony podlegające wymianie na towary lub usługi, zobowiązany jest ich wartość doliczyć do innych przychodów pracownika ze stosunku pracy i od łącznej kwoty pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.

Opodatkowaniu nie będą natomiast podlegały paczki świąteczne i drobne prezenty dla pracowników i ich rodzin, sfinansowane ze środków ZFŚS albo funduszu związków zawodowych, także wtedy, gdy częściowo dopłacił pracownik. Ustawodawca wyłączając bony i talony zwolnił jednocześnie od podatku inne świadczenia rzeczowe dla pracowników. W przypadku tych świadczeń rzeczowych należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia od podatku w skali całego roku 2005 korzysta kwota 380 zł. Oznacza to, że jeżeli wartość świadczeń rzeczowych, które pracownik otrzyma z ZFŚS przekroczy w bieżącym roku określony w ustawie limit, to nadwyżka ponad 380 zł będzie podlegała opodatkowaniu.

(źródło: Gazeta Podatkowa 01/12/2005)