e-Podatki

Jak poprawnie skorygować fakturę wystawioną przez podatnika z innego kraju UE 2010-09-14


Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta z innego państwa UE. Dotyczy ona wykowanej dla nas usługi, opodatkowywanej przez nas na podstawie art. 28b ustawy o VAT jako import usług. Na fakturze tej była jednak błędnie wykazana nasza nazwa. Czy będziemy mogli to skorygować notą korygującą? W jakim języku nota powinna być wystawiona i czy możemy wystawić ja w formie dwujęzycznej? Co powinna zawierać ta nota?

Odpowiada: Krzysztof Lis

Za pomocą noty korygującej można skorygować pomyłkę na fakturze wystawionej przez podatnika z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotyczącą m.in. błędnie wykazanej nazwy nabywcy.
Zasady wystawiania not korygujących reguluje § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337, z późn. zm.). I tak, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawca lub nabywca lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazwana nota korygującą. A zatem do wystawienia noty korygującej jest uprawniony nabywca a nie sprzedawca.

Nota korygująca jednak nie może dotyczyć pomyłek dotyczących:
1) jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług;
2) ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty
podatku (cenę jednostkowa netto);
3) wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż (wartość sprzedaży netto);
4) stawki podatku;
5) sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
6) kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty
dotyczące poszczególnych stawek podatku;
7) wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
8) kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażona cyframi i słownie.

Nota korygująca nie może zatem dotyczyć pomyłek w wymienionych pozycjach faktury. Może natomiast dotyczyć m.in. błędnie wykazanej nazwy nabywcy.

Noty korygujące powinny zawierać wyrazy „NOTA KORYGUJNCA”. Powinny również zawierać co najmniej:
1) numer kolejny i datę wystawienia noty;
2) imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury
oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej;
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca:
– imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich
adresy,
– numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
– dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer korygowanej nota faktury pierwotnej;
4) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Ze względu na możliwość ewentualnego sporu z organem podatkowym, np. w razie niezawarci w języku polskim wyrazu „NOTA KORYGUJNCA”, jak również ze względu na ustawę o ochronie języka polskiego, moim zdaniem nawet wskazane byłoby sporządzenie noty dwujęzycznie (tj. w języku polskim oraz w języku wystawcy faktury).

Notę korygująca należy przesłać wystawcy faktury wraz z kopia. Jeżeli wystawca faktury akceptuje treść noty, powinien ja potwierdzić podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury. Przepisy o VAT nie określają szczególnej formy wystawiania not dla kontrahentów z UE. Należy zatem uznać, że powyższe regulacje dotyczące wystawiania not mają również zastosowanie do korygowania błędów na fakturach dotyczących wewnątrzspólnotowego nabycia towarów, otrzymanych od kontrahentów z Unii Europejskiej.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) – § 15.

Więcej informacji o tej tematyce: Wskazówki celno-podatkowe