e-Podatki

Zapłata VAT i zaświadczenie za samochód sprowadzany z zagranicy 2010-09-07


Resort finansów udzielił odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązku uzyskiwania zaświadczeń o zapłacie podatku VAT przez osoby fizyczne sprowadzające samochody z zagranicy i dlaczego zaświadczenie z urzędu skarbowego kosztuje 160 zł?

Interpelacja nr 16911 do ministra finansów w sprawie uproszczenia procedury rejestracji samochodów zakupionych poza granicami Polski

Szanowny Panie Ministrze! Jedną z wielu formalności, jakie zobligowana jest załatwić osoba, która zakupiła samochód poza granicami Polski, jest m.in. wypełnienie formularza zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub złożenie oświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu VAT-25, który otrzymujemy po złożeniu Wniosku o wydanie takiego zaświadczenia VAT-24. Ponieważ osoby zainteresowane powyższym problemem, a niebędące podatnikiem VAT, muszą obligatoryjne przedstawiać stosowne po temu zaświadczenie, co - w ich opinii - jest dodatkowym utrudnieniem, kieruję do pana Ministra następujące pytania;
1. Czy zamiast formularza zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub o braku tego obowiązku nie wystarczyłoby oświadczenie osoby fizycznej, że nie prowadzi działalności gospodarczej?
2. Czy wymóg przedkładania zaświadczenia o zwolnieniu z VAT w przypadku osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT ma racjonalne uzasadnienie, a jeśli tak, to jakie?
3. Dlaczego opłata za stosowne zaświadczenie jest tak droga i wynosi 160 zł?
4. Co konkretnie składa się na tak wysoki koszt?
Z poważaniem
Poseł Henryk Siedlaczek
Warszawa, dnia 1 lipca 2010 r.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem z dnia 20 lipca 2010 r., znak: SPS-023-16911/10, przy którym przesłana została interpelacja pana posła Henryka Siedlaczka, dotycząca spraw związanych z kwestią uzyskiwania zaświadczeń o zapłacie podatku VAT lub o braku takiego obowiązku w przypadku samochodów zakupionych na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z przepisem art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług (na druku VAT-25) – w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4 cyt. ustawy – lub potwierdzających brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

Należy zaznaczyć, że opłata skarbowa za wydanie ww. zaświadczeń jest opłatą za czynności administracyjne i ww. zaświadczenie stanowi element kontroli prawidłowości wypełniania obowiązków w podatku VAT związanych z zakupem pojazdów na terytorium Unii Europejskiej. Wysokość tej opłaty odzwierciedla istotę dokonanych czynności towarzyszących merytorycznej ocenie dostarczonych dokumentów i wydaniu ww. zaświadczenia na druku VAT-25.

Weryfikowanie prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez podmioty sprowadzające pojazdy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej jest uzasadnione rolą, którą przypisał w dyrektywie z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE, ze zm.) prawodawca wspólnotowy transakcjom wewnątrzwspólnotowym, których przedmiotem są nowe środki transportu. Należy bowiem zaznaczyć, że w przypadku nowego środka transportu VAT powinien być rozliczany w państwie członkowskim przeznaczenia bez względu, jaki jest status podatkowy nabywcy takiego środka transportu. Z uwagi na wspólnotową definicję nowego środka transportu, która obejmuje np. pojazdy kilkuletnie, ale z bardzo małym przebiegiem, istnieje konieczność weryfikowania, czy sprowadzony konkretny pojazd jest pojazdem, w stosunku do którego w Polsce powinien być rozliczony VAT.

Należy przy tym wyjaśnić, iż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która sprowadziła na terytorium Polski pojazd spełniający kryteria uznania go za nowy środek transportu (art. 2 pkt 10 cyt. ustawy), w związku z tą czynnością jest zobowiązana do uiszczenia podatku od towarów i usług, dlatego nie jest zasadne dopuszczenie możliwości przyjmowania od ww. osób oświadczeń o nieprowadzeniu działalności gospodarczej zamiast ww. zaświadczeń na druku VAT-25 wydanych przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Podsumowując, wymóg przedkładania ww. zaświadczeń nabiera szczególnego znaczenia w kontekście obowiązku wynikającego z przepisów dyrektywy 2006/112/WE zapewnienia opodatkowania nowych środków transportu w miejscu ich wykorzystania niezależnie od statusu sprzedającego i nabywcy (niezależnie, czy są oni podatnikami, czy nie) i stanowi istotny element weryfikujący prawidłowość wywiązywania się z obowiązku podatkowego w tym zakresie.

Z poważaniem
Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data wpływu 12-08-2010
(źródło: Sejm)