e-Podatki

Ile decyzji można przesłać w jednej przesyłce 2010-07-20


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 08.07.2010r. podtrzymał wyrok sądu I instancji, w którym stwierdził, że organ podatkowym może w jednej przesyłce nadać dwie decyzje. Pocztowy dowód doręczenia jest dokumentem urzędowym, w którym wskazuję się zawartość przesyłki.

Jak czytamy w DGP, sprawa dotyczyła dostarczenia dwóch decyzji do członka zarządu spółki. Chodziło o decyzje VAT i decyzje CIT określające odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki.

Członek zarządu wniósł odwołanie od jednej decyzji. A po paru dniach złożył odwołanie od drugiej decyzji, twierdząc że nie otrzymał tych dwóch decyzji w jednej przesyłce. Organ podatkowy pozostawił bez rozpatrzenia drugie odwołanie ze względu na przekroczenie dopuszczalnego terminu jego wniesienia (14 dni od otrzymania decyzji).

Podatnik wniósł odwołanie, zarzucając organowi podatkowemu sfałszowanie pocztowego poświadczenia odbioru. Stwierdził, że pracownicy US dopisali na poświadczeniu odbioru oznaczenie drugiej decyzji.

Sąd I instancji stwierdził, że pocztowy dowód doręczenia jest dokumentem urzędowym i stwierdza co i kiedy zostało dostarczone. W tej sprawie dokument ten nie został sfałszowany, nie nosi znamion dopisywania, zawarte na nim adnotacje o decyzjach, ich numery i daty wydań zostały napisane tym samym charakterem pisma i tym samym tuszem. Ponadto zawiera podpisy doręczającego i odbiorcy i nie zawiera żadnych skreśleń, czy poprawek, czy jakichkolwiek znamion przerabiania adnotacji.

Członek zarządu wniósł skargę kasacyjną i NSA w wyroku z dnia 08.07.2010r. oddalił skargę i potrzymał wyrok sądu I instancji i potwierdził, że doręczenie dwóch decyzji w jednej przesyłce jest prawidłowe.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok z dnia 08.07.2010r., sygn. akt II FSK 372/09
(źródło: Naczelny Sąd Administracyjny)