e-Podatki

Możliwe wprowadzenie nowej stawki VAT 2010-07-20


Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, potwierdziło, że jest rozważane wprowadzenie nowej 5 proc. stawki VAT z początkiem 2011 r. na niskoprzetworzone produkty spożywcze oraz książki i czasopisma specjalistyczne.

Interpelacja nr 16317 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT

Szanowny Panie Ministrze! Jak wynika z raportu przygotowanego przez Komisję Europejską na temat stawek VAT stosowanych w 27 państwach członkowskich (stan na 1 maja 2010 r.), podstawowa 22-procentowa stawka VAT w Polsce jest jedną z najwyższych wśród krajów unijnych. Wyprzedzają nas tylko Szwecja, Dania i Węgry ze stawką 25-procentową. Ponadto tylko do końca tego roku obowiązują obniżone stawki m.in. na książki i niskoprzetworzone produkty spożywcze. Stawki VAT w państwach sąsiednich są nieco niższe (19% - Niemcy i Słowacja, 20% - Czechy). Prasa donosi, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało przedstawienie projektu nowelizacji ustawy o VAT przewidującego wprowadzenie drugiej obniżonej stawki na niskoprzetworzone artykuły spożywcze oraz książki i czasopisma specjalistyczne w wysokości 5%.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
1. Czy prawdą jest, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało przedstawienie projektu nowelizacji ustawy o VAT przewidującego wprowadzenie drugiej obniżonej stawki na niskoprzetworzone artykuły spożywcze oraz książki i czasopisma specjalistyczne w wysokości 5%?

2. Czy ministerstwo podejmie kroki - jeśli tak, to jakie - aby zmniejszona została stawka podatku VAT na artykuły dziecięce?

Poseł Anna Sobecka
Toruń, dnia 2 czerwca 2010 r.

____________________________________________________________________

Odpowiedź z dn. 07.07.2010r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo znak: SPS-023-16317/10 z dnia 17 czerwca 2010 r., przy którym przekazano interpelację poseł na Sejm RP pani Anny Sobeckiej w sprawie wprowadzenia drugiej obniżonej stawki podatku VAT na nisko przetworzone artykuły spożywcze oraz książki i czasopisma specjalistyczne, a także ewentualnych działań mających na celu zmniejszenie stawki podatku VAT na artykuły dziecięce, uprzejmie informuję.
System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa wspólnotowego (podstawą obowiązującego w Unii Europejskiej systemu podatku VAT są przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej). Ww. dyrektywa upoważnia państwa członkowskie do stosowania jednej lub dwóch stawek obniżonych, których wysokość określana jest jako procent podstawy opodatkowania, który nie może być niższy niż 5%. Uzyskane przez Rzeczpospolitą Polską w traktacie akcesyjnym okresowe derogacje dotyczące podatku VAT, przedłużone następnie w wyniku bardzo trudnych negocjacji w 2007 r. na kolejne 3 lata i dotyczące m.in. dostawy niektórych książek i czasopism specjalistycznych (stawka 0% VAT) oraz dostawy nieprzetworzonych środków spożywczych (stawka 3% VAT), obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r.

W związku z wygasaniem przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej derogacji minister finansów wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o przygotowanie propozycji legislacyjnej, która umożliwiłaby stosowanie przez Rzeczpospolitą Polską derogacji również po 31 grudnia 2010 r.
Niezależnie od ww. wystąpienia, mając na uwadze możliwe trudności z uzyskaniem przedłużenia ww. derogacji (zmiana dyrektywy wymaga podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o przygotowaniu projektu dyrektywy oraz zgody wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej), biorąc także pod uwagę kwestie społeczne, aby ograniczyć skutek ewentualnego wygaśnięcia ww. derogacji, rozważane jest przedstawienie projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, którego przyjęcie umożliwiłoby wprowadzenie stawki obniżonej w wysokości 5%, w stosunku do dostawy książek i czasopism specjalistycznych oraz dostawy nieprzetworzonych artykułów spożywczych.

W odniesieniu do kwestii opodatkowania podatkiem VAT artykułów dziecięcych należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej regulacjami odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce już obecnie opodatkowane są stawką obniżoną 7% (art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 45 i 47 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.). Stosowanie przez Rzeczpospolitą Polską stawki obniżonej do ww. towarów spowodowało skierowanie przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy o naruszenie przepisów wspólnotowych. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentuje stanowisko wskazujące na możliwość stosowania obniżonej stawki VAT na przedmiotowe towary. W wydanej opinii rzecznik generalny poparł polskie stanowisko w tej sprawie, jednak ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii wynikać będzie z wyroku, jaki w przedmiotowej sprawie wyda Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jednocześnie w związku z podniesioną w interpelacji kwestią wysokości stawki podstawowej w Polsce w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej uprzejmie informuję, iż oprócz wspomnianych przez panią poseł krajów, tj. Szwecji, Danii i Węgier, w ostatnim czasie obserwuje się podwyższanie stawki podstawowej w innych państwach, np. w Finlandii z 22% do 23%, w Grecji z 21% do 23%, w Portugalii z 20% do 21% czy w Rumunii z 19% do 24%.

Z poważaniem
Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów