e-Podatki

Wydatki na studia kosztem podatkowym 2010-07-06


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji przepisów, stwierdził że wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych tj. opłaty za studia, których ukończenie jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2010 r. (data wpływu 23.04.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.04.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną (stopień umiarkowany), zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. jako osoba poszukująca pracy. Z dniem 01.05.2010 r. Wnioskodawca rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej korzystając z dofinansowania z Funduszu P. Działalność Wnioskodawca będzie prowadził jako osoba fizyczna. Wnioskodawca nie zamierza zatrudniać pracowników. Głównym przedmiotem działalności określonym we wpisie do ewidencji jest „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne” (PKD 2007 71.12.Z) oraz m.in. „Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie” (PKD 2007 68.32.Z). W ramach działalności Wnioskodawca zamierza sporządzać audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków i nieruchomości oraz świadczyć usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Oba rodzaje działalności są uzależnione od posiadania specjalnych uprawnień bez których działalność nie jest dozwolona. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury warunkiem niezbędnym do sporządzania świadectw energetycznych jest m.in. ukończenie trwających minimum rok studiów podyplomowych i uzyskanie dyplomu audytora uprawnionego do sporządzania świadectw energetycznych. Zarządzanie nieruchomościami wymaga posiadania licencji zarządcy nieruchomości którą można uzyskać po rocznych studiach i odbyciu półrocznej praktyki.

Studia audytora energetycznego Wnioskodawca ukończył w styczniu 2010 r. Faktura za studia została wystawiona w dniu 05.02.2010 r. Prowadzenie działalności Wnioskodawca rozpoczyna 01.05.2010 r., a więc przed upływem 3 miesięcy od daty wystawienia faktury.

Równolegle (w tym samym czasie) Wnioskodawca ukończył studia zarządcy nieruchomości i rozpoczął półroczną praktykę zarządcy, a faktura za odbyte studia zarządcy i praktyki zostanie wystawiona w czerwcu 2010 r.

Uzyskane uprawnienia pozwoliły Wnioskodawcy na zarejestrowanie działalności gospodarczej z dniem 01.05.2010. Termin ten wynikał dodatkowo z faktu, że jako osoba niepełnosprawna Wnioskodawca rozpoczął starania o dofinansowanie uruchamianej działalności ze środków funduszu P. zaplanowanych w budżecie powiatu otwockiego na rok 2010 (uchwalony dopiero w lutym), a zgodnie z ustawą rozpoczęcie działalności przed uzyskaniem decyzji starosty o dofinansowaniu jest niedopuszczalne.

Wnioskodawca zamierza prowadzić księgowość na zasadach ogólnych (KPiR).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy koszty poniesione na ukończenie studiów dla zdobycia niezbędnych uprawnień, bez których rozpoczęcie działalności tego rodzaju nie jest ustawowo możliwe, Wnioskodawca może uznać za koszty związane z prowadzoną działalnością i zaksięgować je w KPiR niezależnie od daty ich wystawienia...

Zdaniem Wnioskodawcy konieczność wcześniejszego odbycia studiów dla uzyskania uprawnień niezbędnych do prowadzenia działalności wynika jednoznacznie z regulacji ustawowych, a zatem koszty poniesione na ich uzyskanie stanowią nieunikniony wydatek związany jednoznacznie z przyszłymi dochodami, mimo że w części zostały poniesione wcześniej, tj. okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

■ pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
■ nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
■ być właściwie udokumentowany.


W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest również wykazanie związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu.

Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z podjęciem studiów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie, czy:

■ wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
■ wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.


Z powyższych wydatków, jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć uprawnienia, umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W świetle powyższego poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z podjętymi studiami podyplomowymi mogą stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Bez wątpienia bowiem, w złożonym wniosku Wnioskodawca wykazał istnienie związku pomiędzy poniesionymi z ww. tytułu wydatkami, a uzyskiwaniem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż od 01.05.2010 r. Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest od posiadania specjalnych uprawnień, bez których działalność nie jest dozwolona. W tym celu Wnioskodawca podjął naukę na dwóch kierunkach studiów podyplomowych. Faktura za studia audytora energetycznego została wystawiona w dniu 05.02.2010 r., natomiast faktura za studia zarządcy nieruchomości i praktyki zostanie wystawiona w czerwcu 2010 r.

Do stwierdzenia, czy wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, istotnym jest ustalenie, czy takie wydatki są potrzebne w prowadzonej działalności i mają związek z tą działalnością, czy też wydatki te nie są związane z działalnością gospodarczą, a więc takie, które co do zasady mają charakter osobisty. Poza tym koszt podatkowy musi być odpowiednio udokumentowany.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów, wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jednakże obowiązek udowodnienia powiązania poniesionego wydatku ze źródłem przychodu spoczywa na podatniku. Zatem koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym wydatki na studia podyplomowe, o których mowa we wniosku, poniesione przez Wnioskodawcę mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności należy zaksięgować w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów („pozostałe wydatki”) w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym w kolumnie 2 („data zdarzenia gospodarczego”) należy wpisać datę poniesienia wydatku.

Reasumując mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że wydatki jakie Wnioskodawca poniósł na podwyższenie kwalifikacji zawodowych tj. opłaty za studia, ukończenie których jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przy czym wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (faktura z 05.02.2010 r.) powinny być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. (...)

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21.06.2010r., sygn. IPPB1/415-387/10-2/MT)

(źródło: Ministerstwo Finansów)