e-Podatki

Ewidencja sprzedaży na rzecz pracowników przy zastosowaniu kasy rejestrującej 2010-06-22


Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej stwierdził, że skoro Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz swoich pracowników przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku w tym zakresie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2010 r. (data wpływu 4 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2010 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z przekroczeniem kwoty obrotu 40.000 zł. w dniu 25 lipca 2008 r. Spółka dokonała zakupu i fiskalizacji drukarki fiskalnej. W dniach 14 oraz 19 sierpnia 2008 r. Spółka obciążyła swoich pracowników za używanie samochodu służbowego oraz rozmowy telefoniczne fakturami VAT i dodatkowo przeprowadziła te transakcje w kasie fiskalnej. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (poz. 34 załącznika), Spółka dokonała korekty księgowej, anulując pomyłkowo wystawione paragony fiskalne dla pracowników, ponieważ sprzedaż ta, zgodnie z treścią powołanego rozporządzenia, korzystała ze zwolnienia z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej. Korekta została dokonana w miesiącu sierpniu 2008 r. Począwszy od sierpnia 2008 r. Spółka ewidencjonuje w kasie fiskalnej wyłącznie transakcje z osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami firmy. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2009 r. oraz wcześniejszymi przepisami, w części II dotyczącej sprzedaży szczególnych czynności (pkt 34, objaśnienie 2)), podatnik może korzystać ze zwolnienia pod warunkiem, że nie rozpoczął ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług na rzecz pracowników przed dniem 1 stycznia 2010 r. Spółka ma wątpliwości, czy pomyłkowe przeprowadzenie transakcji przez kasę fiskalną, mimo że nie było takiego obowiązku, należy potraktować jako rozpoczęcie ewidencjonowania na rzecz pracowników, które w konsekwencji powodowało i powoduje konieczność ewidencjonowania takich transakcji w kasie rejestrującej...

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz swoich pracowników na kasie rejestrującej na podstawie rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2009 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku dodatkowo rejestrować sprzedaży na rzecz swoich pracowników na kasie fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2008 r. powyższe kwestie regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008 r. Nr 113, poz. 720).

Stosownie do treści § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 34 tego załącznika wymieniono dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali2).
W punkcie 2) objaśnień do ww. załącznika wskazano, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r. Ponadto, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów z tytułu działalności wymienionej w § 4 ust. 1 pkt 1-8.
W 2009 r. przedmiotowe kwestie regulowały normy prawne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510). Stosownie do zapisu § 2 pkt 2 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 34 załącznika do tego rozporządzenia wymieniono zakres czynności zwolnionych analogiczny do wymienionych w wyżej cytowanym rozporządzeniu z dnia 27 czerwca 2008 r. Natomiast z punktu 2) objaśnień do załącznika do rozporządzenia obowiązującego w 2009 r. wynika, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Natomiast w obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do zapisu § 2 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 34 tego załącznika wymieniono dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. 2)
W punkcie 2) objaśnień do załącznika wskazano, iż powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2010 r.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Spółka od lipca 2008 r. jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W dniach 14 oraz 19 sierpnia 2008 r. Spółka obciążając swoich pracowników za używanie samochodu służbowego oraz rozmowy telefoniczne fakturami VAT pomyłkowo przeprowadziła te transakcje w kasie fiskalnej. W tym samym miesiącu Spółka dokonała korekty księgowej, anulując pomyłkowo wystawione paragony fiskalne dla pracowników, ponieważ sprzedaż ta, zgodnie treścią powołanego rozporządzenia, korzystała ze zwolnienia z obowiązku rejestracji w kasie fiskalnej.
Z powyższego więc wynika, iż Spółka, pomimo dokonania korekty księgowej, rozpoczęła prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zakresie usług wykonywanych na rzecz swoich pracowników.

Mając zatem na uwadze brzmienie powołanych przepisów w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej obowiązujących w okresie od 1 lipca 2008 r. należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz swoich pracowników przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku w tym zakresie. Powyższe wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w związku z rozpoczęciem tego ewidencjonowania, na podstawie obowiązujących przepisów (punkt 2 objaśnień do załącznika do rozporządzenia w powiązaniu z poz. 34 tego załącznika) ma również zastosowanie w 2009 r. jak i w roku bieżącym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi (...)

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2010 r., sygn. ITPP1/443-230/10/AJ)

(źródło: Ministerstwo Finansów)