e-Podatki

Wydatki na ubranie motocyklisty nie jest kosztem podatkowym 2010-05-04


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2010 r. stwierdził, że nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2010 r. (data wpływu 17.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
■ zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją motocykla w części dotyczącej kosztów ubezpieczenia, przeglądów, serwisów oraz napraw – jest prawidłowe,
■ zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją motocykla w części dotyczącej zakupu kasku, ubioru do jazdy motocyklem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją motocykla.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, począwszy od 2007 r., prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (usługi doradcze) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dochody z działalności gospodarczej rozlicza zgodnie z tzw. metodą liniową (wynikającą z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), prowadząc w tym zakresie podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca podkreślił, że spełnia wymogi uprawniające do uznania go za „małego podatnika” w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w związku z brakiem przekroczenia przez niego w poprzednim roku podatkowym przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, ekwiwalentu kwoty 1.200.000 euro).

Jednocześnie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a świadczone przez niego usługi podlegają w całości opodatkowaniu stawką wynoszącą 22%.

We wrześniu 2009 r. Wnioskodawca zakupił motocykl, z przeznaczeniem do wykorzystywania go w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (faktura dokumentująca zakup została wystawiona na prowadzoną przez niego indywidualną działalność gospodarczą).

Decyzję o zakupie motocykla Wnioskodawca podjął, ze względu na fakt, iż poruszanie się i parkowanie samochodem w centrum dużego miasta jakim jest W. (szczególnie w godzinach szczytu), jest wysoce utrudnione. Prowadzona przez niego działalność wymaga, w związku z prowadzonymi sprawami, wizyt u klientów, a także w urzędach i sądach. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu w mieście, motocykl jest optymalnym środkiem transportu zapewniającym mu sprawne i szybkie przemieszczanie się. Motocykl umożliwia mu szybkie dotarcie do klienta, urzędu, czy sądu.

Dodatkową przyczyną podjętej decyzji o zakupie motocykla są niższe koszty eksploatacji motocykla w stosunku do samochodu (np. niższe koszty paliwa).

W związku z powyższym, Wnioskodawca zamierza wprowadzić motocykl do swojej ewidencji środków trwałych (ujawnienie środka trwałego). Motocykl będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wyłącznie stawką 22%). Do chwili obecnej nie dokonał żadnego odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z faktury dokumentującej zakup motocykla.

Jednocześnie, w związku z pewnymi ograniczeniami związanymi z eksploatacją zakupionego przez niego motocykla (sezonowość tego rodzaju środka transportu oraz ograniczone możliwości jego wykorzystania na dłuższych trasach), będzie kontynuował używanie dla celów prowadzonej przez niego działalności samochodu osobowego. Wnioskodawca podkreślił, że motocykl stanowiłby jedyny środek transportu, wprowadzony do jego ewidencji środków trwałych, a samochód osobowy byłby używany na podstawie:
■ umowy tzw. leasingu operacyjnego samochodu osobowego (tj. umowy zawartej na czas oznaczony, stanowiący ponad 40% normatywnego okresu amortyzacji samochodu, w ramach której samochód stanowiłby środek trwały leasingodawcy, a suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o podatek od towarów i usług, byłaby wyższa niż wartość początkowa samochodu); albo
■ umowy użyczenia samochodu osobowego, w ramach której będzie zobowiązany do pokrywania we własnym zakresie kosztów jego eksploatacji (tj. min. kosztów paliwa, ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw itp.).

Samochód osobowy używany na podstawie jednej ze wskazanych powyżej umów, byłby wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Motocykl będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę:
■ przede wszystkim do jazd w obrębie miasta Warszawy oraz w jego najbliższych okolicach; oraz
■ tylko w tych miesiącach roku kalendarzowego, w których jego eksploatacja (ze względu na panujące warunki atmosferyczne) jest możliwa (tj. zasadniczo od kwietnia do końca września danego roku).

Natomiast samochód byłby zasadniczo wykorzystywany:
■ do jazd na dłuższych trasach (np. podróże pomiędzy miastami) oraz dojazd w mieście; oraz
■ przez cały rok (również w sezonie motocyklowym, gdy używanie motocykla będzie niemożliwe ze względu na warunki atmosferyczne).

Motocykl i samochód będą więc wykorzystywane jednocześnie, w celu zapewnienia Wnioskodawcy możliwości optymalnego przemieszczania się, w związku ze świadczonymi przez niego usługami.

Wnioskodawca pismem z dnia 10.03.2010 r. (data wpływu 14.04.2010 r.) doprecyzował opis zdarzenia przyszłego oraz własne stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku ORD-IN nr 1.

Wnioskodawca wskazał, iż rozlicza koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia kosztu (wystawienia faktury), a nie metodą memoriałową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.Czy mając na uwadze fakt planowanej eksploatacji w ramach mojej działalności samochodu osobowego (na podstawie umowy leasingu operacyjnego lub umowy użyczenia), wydatki związane z eksploatacją motocykla (tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw, kasku, ubioru do jazdy motocyklem itp.), mogą zostać w całości zaliczone do moich podatkowych kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak to na jakich zasadach (czy poprzez zwiększenie wartości początkowej motocykla dla potrzeb amortyzacji podatkowej, czy jako tzw. koszty pośrednie w dacie ich poniesienia... (...)
2.Czy po wpisaniu motocykla do ewidencji środków trwałych, jako „mały podatnik” w rozumieniu przepisów updof, będę uprawniony do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej, na podstawie art. 22k ust. 7 updof...
3.Czy w związku z nabyciem motocykla, przysługuje mi prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze dokumentującej jego zakup...
4.Czy przysługuje mi prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zakupem paliwa do zakupionego motocykla oraz akcesoriów niezbędnych do jego eksploatacji (np. kask, specjalistyczna odzież motocyklowa)...
5.Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego, mając na uwadze jednoczesne wykorzystywanie w działalności gospodarczej środka trwałego w postaci motocykla, będzie mi przysługiwało prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na paliwo oraz wydatków związanych z leasingiem samochodu (tj. raty i opłaty leasingowe, koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw itp.) oraz podatku od towarów i usług w związku z zakupem paliwa do tego samochodu, a także podatku od towarów i usług od rat i opłat leasingowych, w części co do której nie będzie mi przysługiwać prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług zgodnie z właściwymi przepisami uptu...
6.Czy w przypadku umowy użyczenia samochodu osobowego, mając na uwadze jednoczesne wykorzystywanie w działalności gospodarczej środka trwałego w postaci motocykla, będzie mi przysługiwało prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na paliwo oraz wydatków związanych z eksploatacją samochodu (tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw itp.) oraz podatku od towarów i usług w związku z zakupem paliwa do tego samochodu, do wysokości limitu przewidzianego art. 23 ust. 1 pkt 46 updof (tzw. „kilometrówki”), określonego na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu...

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pytania drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykorzystywanie w działalności gospodarczej samochodu osobowego (na podstawie opisanej urnowy leasingu operacyjnego albo umowy użyczenia) oraz rozliczanie wydatków związanych z taką eksploatacją jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów, nie powinno rzutować w żaden sposób na prawo do równoległego zaliczenia przez Wnioskodawcę w poczet kosztów uzyskania przychodu, wydatków związanych z zakupem motocykla oraz wydatków związanych z jego eksploatacją.

Należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w żadnym miejscu nie wyłączają prawa podatnika do rozliczania jako kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją więcej niż jednego środka transportu.

W tym zakresie należy zatem stosować ogólne zasady dotyczące kwalifikacji wydatków podatnika jako jego kosztów uzyskania przychodu wynikające z art. 22 ust 1 updof.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof”.

Zatem dla uznania danego wydatku za koszt podatkowy należy stwierdzić, że spełnia on łącznie następujące przesłanki;

a. wydatek posiada związek (choćby pośredni) z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów podatnika;
b. wydatek został rzeczywiście poniesiony oraz prawidłowo udokumentowany przez podatnika; oraz
c. wydatek nie został zaliczony do katalogu kosztów, zawartego w art. 23 ust 1 updof, co do których ustawodawca jednoznacznie wyłączył możliwość ich uznania za koszty podatkowe.

W związku ze spełnieniem w analizowanej sytuacji przesłanek wymienionych w punkcie b) oraz c) kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia niniejszego pytania jest ocena pierwszej ze wskazanych przesłanek.

Wnioskodawca wykazuje, iż oba przedmiotowe środki transportu (tj. motocykl i samochód) będą wobec siebie komplementarne i będą się wzajemnie uzupełniać. Tym samym umożliwią mu one łącznie optymalne przemieszczanie się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Konieczność regularnego przemieszczania się w sprawach zawodowych, jak wskazał, jest nieodłącznie związana z charakterem wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. W konsekwencji należy uznać, że istnieje wyraźny związek pomiędzy wydatkami związanymi z zakupem i eksploatacją motocykla, a osiąganymi przez niego w ramach działalności gospodarczej przychodami.

Zdaniem Wnioskodawcy, analogiczne stanowisko w przedmiotowym zakresie wyrażały organy podatkowe w podobnych do jego sprawach. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2008 r. (sygn. ITPB1/415-650/07/MZ), dotyczącej bardzo zbliżonego stanu faktycznego, organ stwierdził, że: „(…) Sam fakt użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup motocykla. Jednakże aby wydatek ten mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi zaistnieć związek przyczynowy określony w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

W tym miejscu Wnioskodawca dodatkowo zaznaczył, że także w zakresie wydatków poniesionych przez niego na zakup akcesoriów niezbędnych do używania motocykla wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej (tj. kask czy profesjonalny strój motocyklowy), przysługuje mu prawo do ich zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów. W tym miejscu należy podkreślić, że posiadanie specjalistycznego ubioru (ze specjalnymi ochraniaczami) oraz kasku zapewnia bezpieczeństwo jazdy dla użytkownika motocykla, a tym samym warunkuje jego bezpieczną eksploatację. Ponadto nie można użytkować motocykla bez kasku, gdyż byłoby to naruszenie ustawowego obowiązku noszenia kasku w trakcie jazdy motocyklem przewidzianego w przepisach o ruchu drogowym. Jest to zatem wydatek związany z uzyskiwanymi przez niego przychodami z działalności gospodarczej - podobnie jak pozostałe wydatki związane z eksploatacją motocykla.

Dodatkowo Wnioskodawca stoi na stanowisku, że mając na uwadze fakt planowanej eksploatacji w ramach jego działalności samochodu osobowego (na podstawie umowy leasingu operacyjnego lub umowy użyczenia), wydatki związane z eksploatacją motocykla (tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw, kasku, ubioru do jazdy motocyklem itp.), mogą zostać w całości zaliczone do jego podatkowych kosztów uzyskania przychodów, jako koszty pośrednie (w dacie ich poniesienia) a nie przez zwiększenie wartości początkowej motocykla dla celów amortyzacji podatkowej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego wyżej przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:
■ pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
■ nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust.1 ustawy.

Przytoczone uregulowania oznaczają, że kosztem uzyskania przychodów są według ustawy nie wszelkie wydatki związane z osiągnięciem przychodu, przychodów z działalności gospodarczej, lecz jedynie te wydatki, które poniesione zostały w celu osiągnięcia określonego przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów będą zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli są one racjonalnie uzasadnione, a każdy wydatek, poza wskazanymi w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodem bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów i racjonalności działania dla wyżej określonego celu.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, istotnym jest ustalenie, czy wydatki związane z eksploatacją motocykla są potrzebne w prowadzonej działalności i mają związek z tą działalnością, czy też wydatki te nie są związane z działalnością gospodarczą, a więc takie, które co do zasady mają charakter osobisty. Poza tym koszt podatkowy musi być odpowiednio udokumentowany.

Sam fakt użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego lub umowy użyczenia, nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację motocykla. Jednakże aby wydatek ten mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi zaistnieć związek przyczynowy określony w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zaznaczyć jednak, że wykazanie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywaną działalnością gospodarczą oraz jego wpływ na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów spoczywa na podatniku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług doradczych. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostępu do klienta Wnioskodawca dokonał zakupu motocykla, który wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym Wnioskodawca poniósł wydatki związane z eksploatacją motocykla, tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw. Ponadto Wnioskodawca dokonał zakupu ubioru do jazdy motocyklem oraz kasku.

Wnioskodawca prowadzi Podatkową księgę przychodów i rozchodów, a koszty uzyskania przychodów rozlicza w dacie poniesienia kosztu (wystawienia faktury). Zatem wskazać należy, że wydatki na eksploatację motocykla takie jak koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Natomiast stosownie do treści art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba i 6bb, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że opłaty za eksploatację motocykla (tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia (wystawienia faktury).

Odnosząc się natomiast do kosztów związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku stwierdzić należy, iż jest kwestią oczywistą, że korzystanie z motocykla pozwala na sprawne i szybkie poruszanie się po mieście. Jednakże zważyć należy, że wydatek poniesiony na zakup odzieży motocyklowej nie ma w przedmiotowej sprawie ani bezpośredniego ani pośredniego związku z osiągnięciem przychodów bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Bezpośrednim celem jaki jest związany z zakupem odzieży motocyklowej ochronnej służącej do jazdy na motocyklu jest ochrona zdrowia użytkownika, a wydatki poniesione na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym.

W tym miejscu należy zauważyć, iż nie każdy wydatek ponoszony przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, może zostać zaliczony, zgodnie z prawem podatkowym, do kosztów uzyskania przychodu.

Zatem stanowisko wnioskodawcy względem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu odzieży motocyklowej jest nieprawidłowe.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane, a także spełniające podstawowe przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki związane z eksploatacją motocykla, tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (wystawienia faktury). Natomiast nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że orzeczenie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22.04.2010 r., sygn. IPPB1/415-251/10-3/EC)

(źródło: Ministerstwo Finansów)