e-Podatki

Odliczenie straty od dochodów 2010-04-20


Czy w zeznaniu podatkowym podatnik prowadzący działalność gospodarczą może odliczyć od dochodu stratę za kilka poprzednich lat i czy ewentualny limit odliczenia straty musi obliczać osobno dla każdego roku, w którym poniesiono stratę?

Podatnik może odliczyć stratę od dochodów z tego samego źródła przychodów osiągniętych w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych Odliczeń straty można dokonywać już w trakcie roku podatkowego przy ustalaniu zaliczek na podatek lub przy obliczaniu ryczałtu za poszczególne miesiące. Jeżeli podatnik odliczał stratę w trakcie roku podatkowego, a z podsumowania rocznego wynika, że za rok podatkowy nie uzyskał dochodu z tego źródła przychodów, przyjmuje się, iż strata z lat ubiegłych w całości nie była uwzględniona i może być odliczona na ww. zasadach w kolejnych latach podatkowych.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)