e-Podatki

Podatek od zwrotu ze Spółdzielni z funduszu remontowego części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej 2010-03-30


Zakwalifikowanie do źródła przychodu kwot tytułem zwrotu ze Spółdzielni z funduszu remontowego części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu i obowiązku wystawienia przez Spółdzielnię informacji PIT-8C.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 24.11.2009 r. (data wpływu 27.11.2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 19.01.2010 r. (data nadania 20.01.2010 r., data wpływu 21.01.2010 r.) na wezwanie z dnia 14.01.2010 r. Nr IPPB4/415-783/09-2/SP (data nadania 15.01.2010 r., data doręczenia ….01.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródła przychodu kwot tytułem zwrotu ze Spółdzielni z funduszu remontowego części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu i obowiązku wystawienia przez Spółdzielnię informacji PIT-8C – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.11.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródła przychodu kwot tytułem zwrotu ze Spółdzielni z funduszu remontowego części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu i obowiązku wystawienia przez Spółdzielnię informacji PIT-8C.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Spółdzielnia mieszkaniowa z funduszu remontowego dokonuje zwrotu części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu oraz osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu.
Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej przyznawane jest na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu, a jego zasady stosowane są również do osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy i rozlicza fundusz remontowy na poszczególne nieruchomości – nie jest on tworzony, ani rozliczany, oddzielnie dla osób, które mają prawo odrębnej własności lokalu.
W spółdzielni nie ma żadnego budynku w obrębie danej nieruchomości, w którym wyodrębniona byłaby własność wszystkich lokali. Nie została też podjęta uchwała przez właścicieli lokali, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali. Dalej osoby posiadające prawo odrębnej własności pozostają pod zarządem spółdzielni.
Osoby posiadające prawo odrębnej własności – tylko podatek od nieruchomości wnoszą bezpośrednio do Gminy, natomiast pozostałe opłaty, w tym na fundusz remontowy wnoszą na takich samych zasadach i w takich samych wysokościach jak osoby, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu. Również dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej otrzymują w takich samych wysokościach zarówno osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu jak i prawo odrębnej własności lokalu.
Spółdzielnia w 2009 r. nie wystawia informacji PIT-8C osobom, które moją prawo odrębnej własności lokalu.
Pismem z dnia 14.01.2010 r. Nr IPPB4/415-783/09-2/SP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Powyższe uzupełniono w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy u osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu powstaje „przychód z innych źródeł” z tytułu zwrotu przez Spółdzielnię z funduszu remontowego części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej oraz czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzać tym osobom informację PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy:
Ponieważ zgodnie z interpretacją ogólną z dnia 17.03.2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209 Minister Finansów uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób posiadających spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy – to również, nie powinien stanowić przychodu dla osób, które zmieniły tylko status prawny lokalu (posiadają prawo odrębnej własności lokalu) tym bardziej, że wnoszą opłaty, w tym na fundusz remontowy na takich samych zasadach jak osoby, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawa do lokali. Poza tym Spółdzielnia dalej zarządza tymi lokalami.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy do źródeł przychodów zalicza się między innymi „inne źródła".
Stosownie do art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl postanowień ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1, ust. 11 oraz ust. 3).
Przepisy powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią również, iż osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 i ust. 4).

Dodatkowo, w odniesieniu do lokali stanowiących odrębną własność mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem jego lokalu (lub lokali) oraz utrzymania swojego lokalu w należytym stanie, a w myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy każdy właściciel lokalu jest zobowiązany do ponoszenia części wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach ze wspólnej nieruchomości.

Jak z powyższego wynika osoby posiadające odrębną własność lokali zobowiązane są do ponoszenia ciężaru eksploatacji i utrzymania własnych lokali, a także ciężaru eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Takiego obowiązku nie posiadają pozostałe osoby wymienione we wniosku tj. osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu oraz pozostałe osoby, które nie posiadały odrębnej własności lokalu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółdzielnia z funduszu remontowego dokonuje zwrotu części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu oraz osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu. Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej przyznawane jest na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu, a jego zasady stosowane są również do osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu. Spółdzielnia w 2009 r. nie wystawia informacji PIT-8C osobom, które mają prawo odrębnej własności lokalu.
Zatem mając na uwadze przedstawione okoliczności oraz stan faktyczny i prawny sprawy należy stwierdzić, że w sytuacji zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu, części poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej, po stronie tych osób powstaje przysporzenie majątkowe. Spółdzielnia mieszkaniowa obowiązana jest do wystawiania informacji PIT-8C właścicielom lokali, a podatnicy ci do opodatkowania przedmiotowego dochodu w zeznaniu składanym za rok, w którym otrzymali refundację.
Reasumując, należy stwierdzić, iż u osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu powstaje przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zwrotu przez Spółdzielnię części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, a po stronie Spółdzielni powstaje obowiązek sporządzenia tym osobom informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17.02.2010 r., sygn. IPPB4/415-783/09-4/SP)

(źródło: Ministerstwo Finansów)