e-Podatki

Ulga rehabilitacyjna 2010-03-16


Podatnik jest osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością narządów ruchu. Z powodu swojego schorzenia zmuszony był do dokonania adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Z tytułu poniesionych wydatków podatnik skorzystał z możliwości zwrotu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Czy w związku z częściowym zwrotem podatku VAT podatnik korzystając z odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej przewidzianego w art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 179 ze zm.) powinien pomniejszyć dokonane odliczenie o kwotę tego zwrotu?

Tak. Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega różnica pomiędzy kwotą zapłaconą za materiał budowlany, a kwotą otrzymanego zwrotu części wydatków. Użyte w treści art. 26 ust. 13a o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowanie, w myśl którego wydatki na cele określone w ust. 1 (w tym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osoby niepełnosprawnej) podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, ma bardzo szeroki zakres. W konsekwencji, obejmuje swoim zakresem również kwoty zwrócone stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowych (Dz. U. Nr 177. poz. 1468, z późn. zm.). W sytuacji zatem, gdy w tym samym roku podatkowym podatnik zakupił materiał budowlany uprawniający do odliczeń na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu dokonanego zakupu otrzymał zwrot części wydatków stosownie do postanowień ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowych, odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega różnica pomiędzy kwotą zapłaconą za materiał budowlany (wynikającą z faktury) a kwotą otrzymanego zwrotu części wydatków.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)