e-Podatki

Darowizna na rzecz kościelnych osób prawnych 2010-03-23


Podatnik w 2009 roku przekazał darowiznę w wysokości 15% swoich dochodów na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych działających na podstawie ustaw regulujących stosunki Państwa do poszczególnych kościołów. Czy kwota przekazanej darowizny może być w całości odliczona od dochodu?

Tak. Darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości, jedynym ograniczeniem, jest wysokość podstawy opodatkowania podatnika – nie może odliczyć więcej niż wynosi jego dochód do opodatkowania.

Darowizna na cele charytatywno - opiekuńcze może być odliczona pod warunkiem, że kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia jej przekazania – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Obowiązki te wynikają z przepisów ustaw regulujących stosunki Państwa do poszczególnych kościołów, które są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jeżeli natomiast w terminie 2 lat podatnik nie uzyska sprawozdania, będzie zobowiązany do skorygowania zeznania podatkowego (PIT-37 albo PIT-36 lub PIT-28) złożonego za rok, w którym dokonał odliczenia.

Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, omawiane odliczenie można zastosować wówczas, gdy wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Należy również pamiętać, iż dokonując odliczenia darowizny w zeznaniu podatkowym, w załączniku do zeznania PIT/O oprócz części B należy wypełnić część D, przeznaczoną do wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwy i adresu.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)