e-Podatki

Zmiany w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej 2010-03-16


W piątek Senat uchwalił nowelizacje ustaw podatkowych. Nowelizacje autorstwa Komisji Przyjazne Państwo mają na celu likwidację barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W skrócie, nowelizacje ustaw PIT i CIT wprowadzają do kosztów uzyskania przychodów podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług w określonej ilości lub wartości, tzw. sprzedaż premiowa.

Według komisji społecznym skutkiem zmiany będzie zwiększenie poczucia sprawiedliwości systemu podatkowego, a gospodarczym - zwiększenie skłonności przedsiębiorców do stosowania sprzedaży premiowej jako instrumentu zwiększenia sprzedaży.

"Skutki finansowe nie powinny być znaczące z uwagi na istotę sprzedaży premiowej, która polega na przyznawaniu upominków, które w relacji do zasadniczej transakcji muszą mieć charakter drobny, wręcz symboliczny" - uważają autorzy nowelizacji.

Kwota upominków zostanie podwyższona do 200 zł. Do tej kwoty podatnik nie będzie miał obowiązku wystawiania PIT-8C obdarowanemu. Obecnie kwota ta wynosi 100 zł.

Ponadto, zniesiono zakaz wybory opodatkowania w formie liniowej przedsiębiorcom samo zatrudnionym, jeżeli w poprzednim roku byli pracownikami kontrahenta i wykonują dla niego te same czynności co w ramach obecnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zmiana w ustawie o VAT polega na likwidacji obowiązku składania zgłoszenia aktualizującego dane podatnika, jeżeli zmiany te dotyczą danych wykazywanych na zgłoszeniach NIP-1 i NIP-2. Wystarczy w ciągu 7 dni dnia dokonania zmiany, poinformować o nich swój urząd skarbowy na drukach NIPowskich.

Zmiana w ustawie Ordynacja podatkowa wprowadza przepisy, które nakładają na organy skarbowe obowiązek informowania podatnika o swoim stanowisku do odwołania podatnika na decyzję organu skarbowego (I instancji).

W praktyce oznacza to, że podatnik będzie otrzymywał pismo, w którym organ I instancji odnosi się do argumentów użytych przez podatnika w odwołaniu i przesyła je z aktami sprawy do organy odwoławczego (II instancji).
Według autorów, celem nowelizacji jest zapewnienie czynnego udziału podatnika w toczącym się postępowaniu oraz zbudowanie partnerskich relacji między podatnikiem a administracją podatkową.