e-Podatki

Zwolnienie od podatku sprzedaży artykułów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa 2010-02-02


Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2010 r. wyjaśnił, że rolnik ryczałtowy dokonujący sprzedaży artykułów z własnej produkcji rolnej jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 30 października 2009 r.) uzupełnionym w dniu 17 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży artykułów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2009 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 17 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży artykułów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa.

W złożonym wniosku oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. Od roku 2000 zajmuje się Pan handlem artykułami spożywczymi oraz warzywami i owocami, sprzedając między innymi produkty wyprodukowane we własnym gospodarstwie. W ramach działalności prowadzonej w zakresie handlu jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług, zaś w ramach działalności rolniczej działa Pan jako rolnik ryczałtowy i „rozlicza się z urzędem skarbowym 3% podatkiem obrotowym”. Od września 2009 r., w związku z uzyskiwanym obrotem zainstalował Pan kasy fiskalne. Ponadto w stanie faktycznym stwierdził Pan, że: „do tego czasu produkty wyprodukowane przeze mnie nie wchodziły w obrót i nie płaciłem podwójnie podatku za ten sam produkt, ale w obecnej sytuacji, kiedy przy kasach fiskalnych jest obowiązek rejestrowania każdej sprzedaży moje artykuły wchodzą w obrót, w związku z czym muszę płacić drugi podatek za artykuły własne”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

„Jak ma wyglądać sprzedaż moich artykułów w moich sklepach z pominięciem kasy...”

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż artykułów wyprodukowanych przez rolnika nie powinna być opodatkowana. W ocenie Wnioskodawcy, prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie powinno być jednoznaczne z „naliczaniem obrotu” od artykułów własnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega co do zasady każda odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przepisy te wskazują, że działalność prowadzona przez rolników mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 tej ustawy zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług, to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim, natomiast usługi rolnicze to zgodnie z art. 2 pkt 21, usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu.

Z treści art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Z kolei w myśl art. 109 ust. 3 podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, co wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 117 ustawy, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 4, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

1. wystawiania faktur, o których mowa w art. 106;
2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że dokonywana przez Pana jako rolnika ryczałtowego sprzedaż artykułów rolnych pochodzących z prowadzonego gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy. W tym też zakresie nie powstanie wobec Pana obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanym art. 117 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym nie będzie Pan zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej tychże artykułów.  (...)

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2010 r., sygn. ITPP1/443-1043/09/AJ).

(źródło: Ministerstwo Finansów)