e-Podatki

Czas trwania kontroli skarbowej nie jest ograniczony przepisami o swobodzie działalności gospodarczej 2010-01-05


Interpelacja nr 12178 do ministra finansów w sprawie kontroli skarbowych. Dlaczego urzędnicy skarbowi wbrew zapisom ustawowym przedłużają czas kontroli?

Szanowny Panie Ministrze!

Od marca dzięki nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może trwać dłużej niż 12, 18, 24 lub 48 dni w roku. Przedstawiciele urzędów skarbowych tymczasem terminy te odnoszą wyłącznie do kontroli podatkowej. Prowadzą wcześniej czynności sprawdzające, a właściwą kontrolę - w terminie ustawowym. Urzędy kontroli skarbowej znalazły zatem sposób na ominięcie limitów czasu na przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorców. W tym czasie gromadzą cały materiał dowodowy. Trwa to zazwyczaj 2-3 miesiące. Następnie rozpoczynają kontrolę podatkową, którą przeprowadzają już w terminach wyznaczonych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

1. Dlaczego urzędnicy skarbowi wbrew zapisom ustawowym przedłużają czas kontroli?

2. Czy ministerstwo zamierza podjąć kroki - jeśli tak, to jakie - aby urzędnicy stosowali się do obowiązującego prawa i nie przekraczali czasu kontroli w firmach?

Poseł Anna Sobecka

Toruń, dnia 23 września 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 12178 w sprawie kontroli skarbowych

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posła na Sejm RP pani Anny Sobeckiej w sprawie kontroli skarbowych uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), dalej: ustawa SDG, przepisy tej ustawy zawarte w rozdziale V zatytułowanym ˝Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy˝ mają zastosowanie do wszystkich kontroli prowadzonych przez organy państwa, z wyłączeniem kontroli prowadzonych na podstawie prawa wspólnotowego oraz umów międzynarodowych. W zakresie nieuregulowanym powołaną ustawą zastosowanie mają przepisy ustaw szczególnych. W postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej zastosowanie mają przeto wyłącznie przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), dalej: O.p., w zakresie nieuregulowanym w ustawie o kontroli skarbowej.

W postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej przepisy ustawy SDG nie mają zatem zastosowania, o ile w toku postępowania nie jest prowadzona kontrola podatkowa. Przepisy ustawy SDG będą miały zastosowanie wyłącznie do kontroli podatkowych prowadzonych w toku postępowania kontrolnego. Interpretacja taka znajduje potwierdzenie w zapisie art. 31 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o kontroli skarbowej. Zgodnie z powołanymi przepisami użyte w ustawie o kontroli skarbowej określenia postępowanie kontrolne i kontrola podatkowa oznaczają odpowiednio - postępowanie podatkowe i kontrolę, o których mowa kolejno w dziale IV i dziale VI O.p.

Postępowanie kontrolne nie jest więc kontrolą w rozumieniu przepisów ustawy SDG. Celem tego postępowania jest bowiem dokonanie wymiaru zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości i postępowanie to utożsamiać należy z postępowaniem podatkowym prowadzonym przez organy podatkowe.

Czynności podejmowane przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego (o ile w ramach postępowania nie wszczęto kontroli podatkowej) są czynnościami postępowania dowodowego prowadzonego w oparciu o regulacje rozdziału 11 ˝Dowody˝ działu IV O.p.

Do kontroli podatkowej prowadzonej w toku postępowania kontrolnego zastosowanie mają właściwe przepisy działu VI O.p. oraz ustawy SDG, z wyłączeniem zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej wszczętej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej. Obowiązek stosowania ustawy SDG w kontroli podatkowej wynika z art. 291c O.p., zgodnie z którym do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy SDG.

Reasumując, sposób prowadzenia przez organy kontroli skarbowej postępowań kontrolnych w stosunku do przedsiębiorców jest prawidłowy i zgodny z odpowiednimi przepisami ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, Ordynacja podatkowa i o kontroli skarbowej. Wobec tego nie ma potrzeby podejmowania przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwego stosowania przepisów tych ustaw przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz
(źródło: Sejm)