e-Podatki

Wydanie interpretacji Ministra Finansów nie oznacza jej doręczenia 2009-12-15


W dniu 14 grudnia 2009 r. NSA podjął przełomową uchwałę, w której stwierdza, że od dnia 1 lipca 2007 r. wydanie interpretacji podatkowe w ciągu 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku nie obejmuje swoim okresem terminu dostarczenia interpretacji.

Uchwała I NSA z dnia 14 grudnia 2009r., sygn. II FPS 7/09

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: (…)
po rozpoznaniu w Izbie Finansowej na rozprawie w dniu 14 grudnia 2009 roku z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 sierpnia 2009, nr L.dz. BO-4660-13/09 o podjęcie uchwały wyjaśniającej:
"Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oznacza brak jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym to terminie mowa jest w art. 14d powoływanej ustawy ?"
podjął następującą uchwałę:
"W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy."