e-Podatki

Można odliczyć VAT przy różnych opisach na oryginale i kopi faktury 2009-12-08


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 grudnia 2009r. oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku od wyroku WSA w Gdańsku, który stwierdził, że stwierdzone różnice w opisie zakupionych usług w oryginale i kopii faktury dokumentującej zakup tych usług nie pozbawiają skarżącego prawa do obniżenia podatku należnego.

Przedmiot sprawy:

Z przedłożonych Sądowi akt sprawy wynika, że skarżący dokonując rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2000 r. uwzględnił do obniżenia podatku należnego podatek naliczony wynikający z faktury nr 9/02/2000 z dnia 01.03.2000 r., wystawionej przez Spółkę "B", wskazującej wartość netto 157.730 zł oraz podatek VAT 34.700,60 zł. Przy czym według oryginału faktury znajdującej się u skarżącego przedmiotem zakupionej od Spółki "B" usługi była "dostawa paneli Hali + montaż", zaś według kopii przedłożonej przez wystawcę przedmiot usługi stanowiły "Budynek Unitanków - fundamenty - roboty budowlane według załącznika".

Pozostałe elementy obu egzemplarzy faktur, w tym wartość netto usługi, stawka podatku oraz kwota podatku pozostawały tożsame.

Jednocześnie z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika bezspornie, że skarżący realizował w roku 2000 w związku z prowadzona działalnością gospodarczą zarówno budowę hali magazynowej, jak i budynku Unitanków.

Z ustaleń poczynionych przez organy podatkowe wynika nadto bezspornie, że wystawca faktury ujął w ewidencji i deklaracji VAT za marzec 2000 r. fakturę nr 9/02/2000 z dnia 01.03.2000 r. wskazująca wartość usługi netto w kwocie 157.730 zł oraz kwotę podatku VAT w wysokości 34.700,60 zł.

Stanowisko sądu:

Skoro zatem Dyrektor Izby Skarbowej nie kwestionuje zaistnienia zdarzenia gospodarczego w postaci zakupu przez skarżącego usług budowlanych od Spółki "B", to stwierdzone różnice w opisie zakupionych usług w oryginale i kopii faktury dokumentującej zakup tych usług nie pozbawiają skarżącego prawa do obniżenia podatku należnego. Odmiennie aniżeli ma to miejsce w podatku dochodowym od osób fizycznych przy rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów, przypisanie poniesionego wydatku do innej inwestycji aniżeli wskazana w egzemplarzu faktury oznaczonym jako oryginał pozostaje bowiem bez wpływu na możliwość obniżenia podatku należnego.

Zauważyć bowiem należy, że stwierdzone różnice nie odnoszą się do elementów istotnych dla rozliczenia podatku od towarów i usług. Tylko zaś różnice w oryginale i kopii faktury odnoszące się do kwestii kluczowych dla realizacji potokowego charakteru podatku od towarów i usług, zdaniem składu orzekającego w rozpoznawanej sprawie pozbawiałyby skarżącego prawa do obniżenia podatku należnego w oparciu o przepisy § 50 ust. 4 pkt 2 i 6 rozporządzenia.

Stąd pozbawienie skarżącego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury nr 9/02/2000 z dnia 01.03.2000 r. stanowiłoby naruszenie zasady neutralności podatku od towarów i usług, prowadząc do uiszczenia podatku w kwocie 34.700,60 zł zarówno przez skarżącego, jak i przez wystawcę faktury.

Z tych wszystkich względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, stwierdzając naruszenie przepisów prawa materialnego mającego wpływ na wynik sprawy, na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) P.p.s.a. skargę uwzględnił. O niemożności wykonania decyzji orzeczono na podstawie art. 152 psa, zaś o kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 w zw. z art. 209 P.p.s.a.

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 102/08)
(wyrok NSA z dnia 2.12.2009 r. sygn. I FSK 1422/08)