e-Podatki

Bony dla członków rodziny pracownika 2009-11-10


Spółka z o. o. zakupiła bony z funduszu socjalnego. Przekazała je m.in. małżonkom pracowników. Czy wartość tych bonów należy zaliczyć do podstawy opodatkowania pracowników?

Wartości bonów wydanych małżonkom pracowników nie należy zaliczać do podstawy opodatkowania pracowników. Dla osób tych należy wystawić PIT-8C. Jest to bowiem ich dochód z innych źródeł. Osoby te rozliczą ten dochód w zeznaniu rocznym.

Przychodami ze stosunku pracy są m.in. nieodpłatne świadczenia. Stanowi o tym art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej updof). Jednakże małżonki pracowników są oczywiście odrębnymi podatnikami od pracownika. Na przykład małżonkowie mogą na wniosek złożony w zeznaniu rocznym rozliczyć się wspólnie, ale są to odrębni podatnicy. Nie powinno się zatem zaliczać świadczeń otrzymanych przez innych podatników (małżonków pracowników) do przychodów podatnika (pracownika).
Nawet gdyby uznać, że małżonkowie otrzymali te świadczenia z powodu zatrudnienie pracownika to można przecież sobie wyobrazić że świadczenie mogłyby otrzymywać inne osoby wskazane przez pracownika. Trudno aby w takiej sytuacji uznać że świadczenia otrzymane przez te osoby miałyby być zaliczane do przychodów pracownika. W związku z powyższym należałoby uznać że dla małżonków którzy otrzymali od spółki bony powinny być sporządzone informacje PIT-8C.

Analogiczne stanowisko zostało zawarte w informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie w dniu 30 czerwca 2004 r. sygn. FB/005A-581/ET/04. Informacja ta dotyczyła nieodpłatnych świadczeń. Według niej dla pracowników wartość świadczenia będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust.1 updof od którego zakład pracy jest obowiązany obliczyć i pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad określonych w art. 32 updof, zaś dla innych osób (tj. członków rodzin: pracowników, emerytów i rencistów) stanowić będzie przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 updof, od którego przyznający świadczenia nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy, ciąży na nim tylko obowiązek sporządzenia informacji, o których mowa w art. 42a updof na druku PIT-8C.

Na podstawie art. 42a updof osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Podstawa prawna:
art. 12 ust. 1, art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

(źródło: Wskazówki podatkowe online więcej...)