e-Podatki

Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym 2009-11-03


Zamierzam zlikwidować prowadzoną przeze mnie w formie sklepu działalność. Co mam zrobić z kasą fiskalną by uniknąć jej ujęcia w remanencie likwidacyjnym?

Wszelkie towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, a w stosunku, do których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego należy wykazać w remanencie likwidacyjnym. Mowa tu o spisie z natury dla celów podatku VAT zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatnicy od 1 grudnia 2008 r. sporządzając spis dla celów podatku VAT mają dodatkowy obowiązek. Są obowiązani załączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Towarami są, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT m.in. rzeczy ruchome. Kasa fiskalna również powinna być wykazana w spisie z natury. Obowiązek ten istnieje, pomimo faktu, iż kasa pozbawiona jest na dzień likwidacji modułu fiskalnego i jest bezużyteczna.

Uwaga!
Zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez kasę wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

Należy to uczynić również w związku z likwidacją działalności, gdyż oznacza to zakończenie pracy z kasą rejestrującą. Zmieniły się zasady przechowywania pamięci kasy fiskalnej. Stosownie do § 7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące obowiązek przechowywania pamięci kasy fiskalnej nie dotyczy sytuacji, kiedy był dokonany odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu. Obowiązek ten również nie dotyczy sytuacji, gdy producent krajowy lub importer dokonujący wymiany pamięci fiskalnej kasy potwierdzi w książce kasy brak możliwości odczytu pozostałej części zapisów tej pamięci niezawartych w protokole. Do 1 grudnia 2008 r. pamięć fiskalna kasy, była przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty odczytania, a po tym okresie - komisyjnie niszczona. Zatem podatnik zostaje w posiadaniu tylko obudowy kasy rejestrującej.

Podstawą opodatkowania spisu z natury, zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o VAT jest wartość towarów, w tym kasy, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10 ww. ustawy. Do końca 2007 r. przepis ten brzmiał: „podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów”.
Po zmianie słowo „określony” zostało zastąpione słowem „określone”. W poprzednim brzmieniu wykazanie kasy rejestrującej w remanencie oznaczało odprowadzenie podatku VAT od ceny nabycia niezależnie od rzeczywistej wartości rynkowej i stopnia zużycia urządzenia, wg historycznej ceny.

Po 1 stycznia 2009 r. przepis ten stanowi, że podstawą opodatkowania jest cena nabycia określona w momencie dostawy, czyli jest to cena skorygowana na dzień, w którym dochodzi do wykazania urządzenia w spisie z natury (cena rynkowa). Potwierdza to Krajowa Informacja Podatkowa, niemniej należy mieć na uwadze, że jest to przepis ciągle budzący wiele wątpliwości, szczególnie, że ustawodawca wprost nie określił, że podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa.

By nie wykazywać kasy rejestrującej w spisie należy po wymontowaniu pamięci fiskalnej dokonać fizycznej likwidacji kasy, bądź sprzedać obudowę po cenie rynkowej. Spotykana jest interpretacja, iż obudowa winna być sprzedana np. do serwisu, gdyż jest urządzeniem o szczególnym przeznaczeniu, które może być wykorzystane na części zamienne.

Uwaga!
O przeznaczeniu kasy rejestrującej pozbawionej modułu fiskalnego decyduje podatnik. Wprawdzie Minister Finansów w piśmie z dnia 7 września 2005 r., sygn. US IV/II/443-52/05 stwierdził, że po likwidacji działalności kasy nie można odsprzedać osobom trzecim, ale trzeba ją zwrócić odpłatnie uprawnionemu serwisantowi, importerowi lub producentowi. Niemniej, przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku.

Obudowę w cenie rynkowej można sprzedać każdemu przedsiębiorcy, który może ją wykorzystać np. jako element dekoracyjny. Kasy nie można sprzedać osobie fizycznej, bo praca w trybie fiskalnym została zakończona, zatem sprzedaż na rzecz osób fizycznych jest niemożliwa.
Sprzedaż obudowy może być dokonana za symboliczną złotówkę. Przy odpłatnym zbyciu należy pamiętać o wystawieniu faktury. Gdy obudowa jest zabierana przez serwisanta nieodpłatnie w zamian za usługę sporządzenia protokołu - wówczas obie strony winny wystawić sobie faktury: podatnik za dostawę obudowy kasy a serwisant: za usługi serwisowe w równych cenach. Jeżeli serwisant zabiera kasę nieodpłatnie wówczas podatnik ma obowiązek naliczyć należny podatek VAT od nieodpłatnego przekazania towaru.

Likwidacja kasy może zaś nastąpić poprzez oddanie firmie zajmującej się recyklingiem, złomowaniem. Można dokonać fizycznej likwidacji we własnym zakresie. O ile, przy likwidacji przez osobę trzecią podatnik będzie dysponował dokumentem zewnętrznym, o tyle gdy dokona tego we własnym zakresie, będzie musiał szczególnie starannie sporządzić wszelkie dokumenty likwidacyjne. Należy zachować wszystko, co może być dowodem likwidacji kasy: kwity, rachunki za wywóz, potwierdzenia odbioru, umowy.

Ważna jest kolejność działań:
1) należy umówić się z serwisantem i urzędnikiem i dokonać odczytu pamięci,
2) sprzedaż bądź likwidacja kasy,
3) zgłoszenie likwidacji i sporządzenie spisu z natury.

Podstawa prawna:
art. 2 pkt 6, art. 14, art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)
§ 7 ust. 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338).

(źródło: Wskazówki podatkowe online więcej...)