e-Podatki

Ustalenie wartości początkowej maszyny w leasingu finansowym 2009-10-27


Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego na maszynę produkcyjną. Maszyna ta jednak wymaga jeszcze montażu stąd nie jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Musimy zapłacić jednak ratę leasingową. Czy część odsetkowa tej raty powinna zwiększać wartość początkową maszyny, czy też może być zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?
Część odsetkowa w leasingu finansowym nie zwiększa wartości początkowej nawet gdy koszt ten jest ponoszony przed przekazaniem środka trwałego do używania?

Na podstawie art. 17f ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
3) umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

A zatem część odsetkowa opłat leasingowych jako nie stanowiąca spłaty wartości początkowej środka trwałego może być zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Wartość początkowa przedmiotu leasingu odpowiada określonej w umowie leasingu finansowego wysokości części stanowiącej spłatę wartości początkowej środka trwałego, którą amortyzuje korzystający. Ustawodawca nie przewidział zaś aby część odsetkowa miała zwiększać wartość początkową.

Ponadto zgodnie z art. 16g ust. 3 updop za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Część odsetkowa nie stanowi jednak kosztu związanego z zakupem lecz wynika z realizacji umowy leasingu (są to koszty ponoszone niezależnie czy środek trwały jest przekazany do użytkowania czy też nie). W związku z tym część odsetkowa (również przed przekazaniem maszyny do użytkowania) powinna być zaliczona do bezpośrednio kosztów a nie zwiększać wartość początkową.

Podstawa prawna:
art. 16g ust. 3, art. 17f ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

(źródło: Wskazówki podatkowe online więcej...)