e-Podatki

Fundusz szkoleniowy w kosztach i przychodach pracodawcy 2009-10-27


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, pracodawca, który utworzy zakładowy fundusz szkoleniowy, będzie mógł wpłatę dokonaną na ten fundusz zaliczyć do kosztów podatkowych. Takie rozwiązania przewidują uregulowania obu ustaw o podatku dochodowym wprowadzone w ramach tzw. pakietu antykryzysowego.
(…) Dodane do wskazanych ustaw zapisy dotyczące omawianego funduszu stanowią odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą kosztami podatkowymi nie są odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, z wyjątkiem tych wpłat i odpisów, których obowiązek lub możliwość tworzenia w ciężar kosztów przewidziano w odrębnych ustawach (art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdop). Nowe unormowania zezwalają pracodawcy na uznanie wydatku na fundusz szkoleniowy za koszt uzyskania przychodu. Pracodawca może obciążyć tym wydatkiem koszty uzyskania przychodu już w momencie dokonania wpłaty.

Chcąc jednak zapewnić, aby środki zgromadzone na funduszu szkoleniowym były rzeczywiście wydatkowane na cele, dla których został on utworzony, ustawodawca przewidział w określonych sytuacjach mechanizmy "neutralizujące" koszty podatkowe w zakresie wpłat dokonanych na ten fundusz. Stanie się tak w przypadku:
- niewykorzystania ich w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,
- wykorzystania ich niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
- likwidacji funduszu szkoleniowego.
Gdy zaistnieją wskazane okoliczności, pracodawca będzie zobowiązany zaliczyć do przychodów podatkowych środki zakładowego funduszu szkoleniowego w części uznanej za koszt uzyskania przychodów (art. 14 ust. 2 pkt 13 ustawy o pdof oraz art. 12 ust. 1 pkt 5b ustawy o pdop). (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)