e-Podatki

Opodatkowanie sprzedaży przez Internet 2009-10-20


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2009 r. stwierdził, że zorganizowane i ciągłe działania mające na celu osiągnięcie zysku są działalnością gospodarczą.

(…) Podatnik poza zatrudnieniem na umowę o pracę chciał nawiązać okazjonalną współpracę z tzw. bankiem zdjęć. Miała ona polegać na wgrywaniu na serwer firmy pośredniczącej zdjęć wykonanych przez podatnika. Gdyby znalazł się na nie nabywca, zgodnie z zasadami współpracy pośrednik wypłacałby podatnikowi określony procent od ceny sprzedaży. Podatnik miał wątpliwości, czy uzyskane z tego tytułu przychody powinien kwalifikować do źródła jakim jest działalność wykonywana osobiście, czy też do działalności gospodarczej.

Udzielając odpowiedzi organ podatkowy wskazał, że ustawa o pdof definiuje działalność gospodarczą jako działalność zarobkową, czyli służącą osiąganiu zysków, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że jest to działalność przygotowana i uporządkowana oraz ma charakter powtarzalny.

Zdaniem organu, działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest prowadzona i ukierunkowana tak, aby była w stanie faktycznie osiągnąć zyski. Należy jednak uwzględniać, że prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Działalność ta powinna być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Dopuszczalne jest jednak osiąganie z niej dochodów bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej) Prowadzenie działalności gospodarczej jest bowiem kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Do zachowania ciągłości wystarczy natomiast, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Z kolei powtarzalność to szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.
Wobec powyższego organ uznał, że działania, jakie zamierzał podjąć podatnik, należy kwalifikować jako pozarolniczą działalność gospodarczą. (…)
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 września 2009 r., sygn. IPPB1/415-556/09-2/MT)
(źródło: Gazeta Podatkowa)