e-Podatki

Przychody ze zleceń opodatkowane ryczałtem 2009-10-13


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 sierpnia 2009 r. stwierdził, że umowa zlecenie lub o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym, jeżeli należności z niej wynikające nie przekraczają 200 zł i są określone w okresach miesięcznych.

(…) Aby płatnik mógł opodatkować ryczałtem należności wynikające z umowy zlecenia czy też umowy o dzieło zawartej z osobą niebędącą jego pracownikiem, suma należności z tego samego tytułu nie może przekroczyć kwoty 200 zł, a sama należność powinna być określona w okresach miesięcznych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2009 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/415-375/09-4/LK.

Wnioskodawca wskazał, że w celu sprawdzenia, czy powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof, od umów zleceń i o dzieło zawartych z osobami niebędącymi jego pracownikami, ustala on sumę wszystkich zapłaconych rachunków w danym miesiącu. Jeżeli kwota ta nie przekracza 200 zł - wówczas nalicza zryczałtowany 18% podatek. Podatnik miał jednak wątpliwości, w jaki sposób powinien ustalić, czy pobrać podatek zryczałtowany, czy zaliczkę od kilku umów zlecenia w danym miesiącu w sytuacji, gdy nie wszystkie należności z tych umów zostały wypłacone w tym samym miesiącu, w którym zostały zawarte umowy. Chodziło mu o wskazanie, czy powinien w tym celu zsumować kwoty należności z wszystkich umów zawartych w danym miesiącu, czy też zsumować tylko wszystkie rachunki zapłacone w danym miesiącu.

Udzielając odpowiedzi organ wskazał, że zgodnie z powołanym przepisem, od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Tym samym, aby omawiany przepis mógł być zastosowany, muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, suma należności określonych w tej umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, z tego samego tytułu, nie może przekroczyć kwoty 200 zł. Po drugie, należność ta musi być określona w okresach miesięcznych. Z przepisu wyraźnie bowiem wynika, że chodzi o kwoty określone w umowie, a nie wypłacone. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)