e-Podatki

Ulga za kasę rejestrującą nie tylko przy pierwszym zakupie 2009-09-29


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, NSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 lipca 2009r., stwierdził że podatnik, który skorzystał z ulgi przy instalowaniu kas fiskalnych, może skorzystać z niej ponownie, wówczas kiedy będzie zmuszony znowu zainstalować kasę.

(…) Poczta Polska zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem o odliczenie ulgi przy instalacji kas rejestrujących. Pierwszy raz Poczta dokonała instalacji kas (tzw. "małej fiskalizacji") w związku ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej części samochodowych. W związku z tym zadała pytanie, czy w sytuacji, gdy wystąpi konieczność fiskalizacji całej sprzedaży (tzw. "duża fiskalizacja"), będzie ona, w dalszym ciągu, uprawniona do skorzystania z ulgi przy zakupie kolejnych kas fiskalnych. Zdaniem Poczty prawo to będzie jej przysługiwało.

Organ podatkowy uznał stanowisko to za błędne, a WSA w Warszawie uznał, że złożona skarga przez podatnika nie zasługuje na uwzględnienie. Podatnik złożył skargę kasacyjną do NSA, który stwierdził, że zasługuje ona na uwzględnienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Jak podkreślił Sąd, przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wprowadza obowiązek dla podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie ust. 4 tego artykułu przewiduje dla podatników, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i podatku należnego w obowiązujących terminach, możliwość odliczenia od podatku należnego kwot, w określonych wysokościach, wydatkowanych na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Ze sformułowania tego przepisu, zdaniem NSA, nie wynika, że chodzi o pierwsze rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas, ale dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, który ma miejsce zarówno gdy podmiot jest obowiązany, mimo zwolnienia, ewidencjonować pewne czynności przy użyciu kas fiskalnych, jak i wtedy, gdy w związku z upływem terminu zwolnienia określonego w przepisach, ma obowiązek całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych ewidencjonować za pomocą tych kas.

Jest to bardzo korzystne orzeczenie dla podatników zobowiązanych do instalacji kas fiskalnych. Tym bardziej, że jest ono odmienne od prezentowanego przez organy podatkowe. (…)

(wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 1910/08)
(źródło: Gazeta Podatkowa)