e-Podatki

Ograniczenia w amortyzacji dla małych podatników 2009-09-22


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, ostatnia nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższyła limit decydujący o tym, kto może być małym podatnikiem.

(…) Ustawa nowelizująca weszła w życie 22 maja 2009 r., ale ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009 r., co oznacza, że status małego podatnika uzyskuje się od początku roku. Większość podatników, którzy dzięki omawianej nowelizacji stali się małymi podatnikami, miała wątpliwości, czy może zastosować jednorazową amortyzację w odniesieniu do środków trwałych, nabytych między 1 stycznia a 21 maja 2009 r., które zaczęli już amortyzować przy zastosowaniu metody liniowej lub degresywnej. (…)

(…) W piśmie stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa, stanowisko w tej kwestii zajął resort finansów. Niestety, nie jest ono korzystne dla podatników. Ministerstwo powołało się na art. 22h ust. 2 ustawy o pdof oraz art. 16h ust. 2 ustawy o pdop. W myśl tych przepisów podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych odpowiednio w art. 22i-22k ustawy o pdof i art. 16i-16k ustawy o pdop dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji, a wybraną metodę stosują do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Oznacza to, że podatnik, który w wyniku omawianej nowelizacji uzyskał status małego podatnika, ale przed jej wejściem w życie rozpoczął już amortyzację środka trwałego, nadal musi go amortyzować według wybranej metody. Przepisy nowelizacji nie odnoszą się bowiem do zasady dotyczącej prawa wyboru przez podatnika metody amortyzacji, w tym także do zmiany przyjętej metody. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)