e-Podatki

Rolnik odzyska akcyzę, gdy złoży wniosek do 30 września 2009-09-22


Jak czytamy w Dzienniku Gazeta Prawna, 30 września mija termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego.

(…) Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. W 2009 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju. (…)
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)