e-Podatki

Czy PIT-y za 2009 rok będą za nas składać pracodawcy? 2009-09-15


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało projekt ustawy. Rozwiązania w nim zawarte spowodują radykalne zmiany w rocznych PIT-ach nie tylko dla podatników, którym, jak zakłada resort, mają ułatwić życie, ale również dla płatników.

(…) Przede wszystkim nowelizacja zakłada odwrócenie dotychczas obowiązujących reguł i wprowadzenie jako podstawowej zasady sporządzania rocznych zeznań z urzędu przez płatników, wśród których najliczniejszą grupę stanowić będą pracodawcy. Będą oni dokonywać tego na formularzach PIT-40 w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego, bez konieczności składania przez podatników wniosku w tej sprawie. Natomiast w zeznaniu tym, na wniosek, składany przez podatnika w formie oświadczenia w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, płatnicy będą uwzględniać ulgę na dzieci, ulgę internetową oraz odliczenie 1% podatku. W oświadczeniu będą zawarte dane niezbędne do zastosowania wskazanych odliczeń.

Rozliczanie przez płatnika będzie miało zastosowanie wyłącznie do osób, które w roku podatkowym uzyskały dochody tylko u jednego płatnika. Jeżeli płatników było kilku, wówczas podatnik będzie zobowiązany do samodzielnego złożenia zeznania. Ponadto podatnik będzie mógł sam złożyć zeznanie wyłącznie w przypadku, gdy również w terminie do 15 stycznia złoży płatnikowi oświadczenie, w którym stwierdzi, że:
- rozliczy się samodzielnie, wspólnie z małżonkiem albo na zasadach przewidzianych dla samotnych rodziców,
- w roku podatkowym, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, osiągnął również inne dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Z uzasadnienia do omawianego projektu wynika, że Ministerstwo podejmie kroki zmierzające do zniwelowania po stronie płatników kosztów związanych z realizacją postanowień nowelizacji. W tym zakresie planuje podwyższenie stawki przysługującego im zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa z 0,3% na: 0,35% - dla sporządzających PIT-40 oraz na 0,4% dla sporządzających PIT-40 i przesyłających je drogą elektroniczną. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)