e-Podatki

Zmienią się zasady VAT przy darowiźnie towarów 2009-09-15


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w projekcie nowelizacji ustawy o VAT z dnia 2 lipca br. zaproponowano zmiany do przepisów dotyczących opodatkowania towarów przekazywanych przez przedsiębiorców nieodpłatnie.

(…) Obecnie wszelkie przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu VAT (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Stanowisko to potwierdził NSA w wyroku z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt I FSK 600/07. Przy czym Sąd zaznaczył, że przepisy ustawy o VAT obowiązujące w tym zakresie są niezgodne z Dyrektywą 2006/112. Jak bowiem z niej wynika, opodatkowaniu nie podlega jedynie nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości i próbek. Jednak błędna implementacja przepisów spowodowała, że polskie rozwiązania w tym zakresie są dla podatników korzystniejsze.

Dlatego też resort zamierza zmienić tę sytuację, chociaż - jak czytamy w uzasadnieniu do projektu - zmiana ta ma charakter wyłącznie doprecyzowujący.

W projekcie zaproponowano nadanie nowego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z nim wszelkie przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zatem w wyniku tej zmiany opodatkowaniu podlegać będzie każde nieodpłatne przekazanie towarów, niezależnie od tego czy jest ono realizowane na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika, czy też nie. Oczywiście z wyjątkiem, gdy przekazywane towary spełniają definicje próbek, prezentów o małej wartości, są drukowanymi materiałami reklamowymi lub informacyjnymi.

Zmiany te miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)