e-Podatki

Określając zobowiązanie należy uwzględnić VAT od zakupów 2009-09-08


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 sierpnia br. stwierdził, że uprawnienie do dokonania odliczenia nie jest uzależnione od spełnienia przez podatnika formalnych wymagań złożenia konkretnego formularza, w sytuacji gdy organ dysponuje dowodami w postaci faktur, wykazującymi fakt uiszczenia podatku przy dokonywaniu zakupów.

(…) Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3376/08.

Podczas kontroli ustalono, że podatnik, pomimo przekroczenia w 2005 r. wartości sprzedaży odpowiadającej równowartości 10.000 euro, nie zarejestrował się jako podatnik VAT. Za podstawę opodatkowania organ przyjął obroty uzyskiwane przez podatnika od momentu przekroczenia wartości 43.800 zł.
Od decyzji organu podatkowego podatnik wniósł odwołanie. W odwołaniu podniósł, iż organ bezpodstawnie pozbawił go prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Organ II instancji utrzymał w mocy powyższą decyzję, w związku z tym podatnik wniósł skargę do WSA. Sąd uznał, że zasługuje ona na uwzględnienie.
Jak zaznaczył Sąd, podkreślenia wymaga fakt, iż podatnikowi przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od należnego. Zdaniem Sądu inny pogląd prowadziłby do naruszenia zapisów VI Dyrektywy i naruszenia zasady neutralności podatku VAT. Żaden z przepisów dyrektywy nie uzależnia prawa do odliczenia VAT od wymogu formalnego, jakim jest rejestracja w charakterze podatnika VAT.
Warunkiem bycia podatnikiem nie jest czynność formalna zarejestrowania w tym charakterze, a czynność faktyczna - czyli wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy o VAT. W związku z tym Sąd uznał, że organy podatkowe, wydając decyzję określającą podatek VAT, winny brać pod uwagę podatek naliczony, gdyż uwzględnienie tylko podatku należnego narusza zasadę neutralności podatku VAT. Możliwym jest więc dokonanie nawet wstecznej korekty za okres sprzed zarejestrowania się jako podatnik VAT. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)