e-Podatki

Zmiany w podatkach część 4 2009-08-25


Przepisy wprowadzające i przejściowe w podatku VAT, CIT, PIT i ocena skutków regulacji.


4. Przepisy wprowadzające i przejściowe.


4.1. - W podatku od towarów i usług


Proponuje się, aby nowe rozwiązania w zakresie uwzględniającym tezy ww. wyroku TSWE, jak również w zakresie podwyższenia limitu obrotów uprawniających do zwolnienia od podatku od towarów i usług weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r.


Proponuje się wprowadzenie na okres przejściowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od pojazdów samochodowych objętych derogacją, o której mowa w pkt I. 2 oraz zwolnienia od podatku od towarów i usług w przypadku wykorzystywania tych pojazdów do celów prywatnych, jak również wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu pojazdów objętych procedurą konsultacji, o której mowa w pkt I. 3.


4.2 - W podatkach dochodowych


Proponuje się, aby przedstawione zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


Do prawidłowego funkcjonowania proponowanych zmian konieczne jest wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących:


1) zmiany przepisów dotyczących obowiązku ewidencjonowania środków trwałych w podatku dochodowym od osób fizycznych.


Projektowane rozwiązania uregulują sytuację podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy przed dniem wejścia w życie nowych regulacji, przyjęli do używania samochody stanowiące składniki majątku, będące środkami trwałymi, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Podatnicy ci (w tym podatnicy podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) będą obowiązani do wprowadzenia tych samochodów do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w pierwszym miesiącu obowiązywania projektowanej ustawy;


2) podatników podatków dochodowych, którzy przyjęli do używania samochody przed wejściem w życie projektowanej ustawy, w zakresie określenia po ich stronie przychodu w związku z udostępnieniem ich i używaniem również do celów prywatnych.


Przychód u tych podatników liczony będzie, od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, z wyjątkiem podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończy się po dniu 31 grudnia 2009 r. (pkt 4);


3) podatników podatków dochodowych (w tym, podatnicy podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), którzy przyjęli do używania samochody przed wejściem w życie projektowanej ustawy, w zakresie obowiązków umieszczenia informacji dotyczących sposobu wykorzystywania samochodów.


Przyjmuje się, że informacje te, podatnicy będą obowiązani wprowadzić do odpowiednich ewidencji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy;


4) określenia, iż podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy rozpoczęli działalność przed wejściem w życie projektowanej ustawy, a których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończy się po dniu 31 grudnia 2009 r., do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego stosować będą przepisy ustawy CIT w brzmieniu dotychczasowym.


4.3. Vacatio legis będzie uzależnione od szybkości uchwalenia proponowanych zmian. Z uwagi na termin wejścia w życie projektowanych regulacji oraz powiązania ich z założeniami budżetu na rok 2010 proponuje się jak najszybszą ścieżkę legislacyjną.


Ocena Skutków Regulacji


5. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

5.1- W podatku od towarów i usług


5.1.1 W zakresie zmian dotyczących rozliczeń z tytułu nabycia pojazdów samochodowych i paliw do napędu projekt oddziałuje na podatników podatku od towarów i usług nabywających pojazdy samochodowe do działalności gospodarczej, jak również wykorzystujących te pojazdy do celów prywatnych. Projekt może również oddziaływać na podmioty będące sprzedawcami lub leasingodawcami pojazdów samochodowych, z uwagi na możliwy wpływ projektowanych rozwiązań na strukturę sprzedawanych lub leasingowanych przez nich modeli pojazdów.


5.1.2 W zakresie zmian dotyczących podniesienia limitu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług projekt będzie oddziaływał na drobnych podatników, u których wartość sprzedaży jest wykazywana w przedziale 10 000 EUR - 30 000 EUR.


5.2 W podatkach dochodowych


Regulacje dotyczące samochodów będę miały zastosowanie do podatników podatków dochodowych, zarówno do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, wykorzystujących samochody firmowe do celów prywatnych - a także do podatników tych podatków udostępniających samochody firmowe ww. osobom. W zakresie obowiązków ewidencyjnych proponowane regulacje oddziaływać będą także na spółki nieposiadające osobowości prawnej, w przypadku udostępniania przez te podmioty samochodów firmowych do celów prywatnych. Proponowane regulacje nie będą miały natomiast zastosowania do sytuacji, gdy osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą wykorzystuje własny samochód do swoich celów prywatnych.


Rozwiązania odnoszące się do zmiany terminu i zasad wpłacania ostatniej zaliczki na podatek dochodowy będą miały zastosowanie do podatników podatków dochodowych zobowiązanych do wpłacania zaliczek na podatek.


W odniesieniu natomiast do nowelizacji przepisów dotyczących zasad opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych, nowe rozwiązania będą miały zastosowanie wyłącznie do tych funduszy, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.


6. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego


6.1 W podatku od towarów i usług


W przypadku uzyskania derogacji w zakresie ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od zakupu pojazdów samochodowych objętych derogacją oraz przeprowadzenia konsultacji w zakresie ograniczania odliczenia VAT przy zakupie paliwa do napędu ww. pojazdów i wprowadzenia w związku z tym stosownych przepisów przejściowych, ujemne skutki budżetowe wynikające z realizacji wyroku w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o. o., które dla 2010 r. w stosunku do 2008 r. oszacowane zostały na poziomie około 1 300 mln zł. byłyby wyeliminowane.


Przy stopniowym podwyższaniu limitu obrotu, uprawniającego do zwolnienia z podatku (z 10 000 EUR do 30 000 EUR), ubytek dochodów budżetowych w roku 2010 wyniósłby 300 mln zł, a w roku 2011 wyniósłby 200 mln zł.


6.2 W podatkach dochodowych


Szacuje się, że proponowane regulacje wpłyną na dochody sektora finansów publicznych w 2010 roku, w następującej wysokości:


6.2.1 Podatek dochodowy od osób prawnych


> używanie samochodu firmowego do celów prywatnych, + 46 mln zł


przy założeniu, że 40 tys. samochodów firmowych o przeciętnej wartości 50 tys. zł każdy, pozostanie u podatnika (podmiotu udostępniającego)


> zwolnienia od podatku dochodowego zagranicznych funduszy - 70 mln zł inwestycyjnych i emerytalnych


Łączne zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych w 2010 r. oszacowano w wysokości minus 24 mln zł, w tym dochodów:


- budżetu państwa „minus" (77,14%) 18,5 mln zł,


- budżetów jednostek samorządu terytorialnego (22,86%) „minus" 5,5 mln zł.


Ponadto z uwagi na propozycję przesunięcia obowiązywania przepisów dotyczących zmiany terminu wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego, nie wystąpią szacowane na rok budżetowy 2010 r. skutki finansowe z tego tytułu w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z propozycją rozwiązanie to będzie miało wpływ na dochody budżetowe w 2013 r. Jednocześnie należy podkreślić, że z uwagi na obecną sytuację gospodarczą szacowana na etapie wprowadzania regulacji kwota 3,1 mld zł, byłaby niższa i wynosiłaby ok. 2 mld zł.


6.2.2 Podatek dochodowy od osób fizycznych


> używanie samochodu firmowego do celów prywatnych, + 6 mln zł


przy założeniu, że 5 tys. samochodów firmowego o przeciętnej wartości 50 tys. zł każdy, pozostanie u podatnika (podmiotu udostępniającego)


> używanie samochodu firmowego do celów prywatnych + 240 mln zł


przy założeniu, że samochody firmowe o przeciętnej wartości


50 tys. zł każdy, zostaną udostępnione 160 tys. pracownikom


(innym osobom fizycznym)


Zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych w 2010 r. oszacowano w wysokości plus 246 mln złł), w tym dochodów:


- budżetu państwa „plus" 27 mln zł,


- budżetów jednostek samorządu terytorialnego „plus" 26 mln zł.


W przypadku udostępnienia samochodu firmowego do celów prywatnych zakłada się, że wzrosłoby wynagrodzenie pracownika, a więc i podstawa wymiaru składek społecznych i składki zdrowotnej, co wpłynęłoby na wzrost wpływów z tego tytułu odpowiednio o „plus" 156 mln zł oraz o „plus" 37 mln zł.


Nie przewiduje się natomiast, iż przesunięcie terminu płatności dwunastej zaliczki z grudnia na styczeń spowoduje skutki budżetowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. Analiza danych dotyczących zaliczek wpłacanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną wg stawki 19% wskazuje, że przy obecnym stanie prawnym, grudniowa zaliczka tej grupy podatników stanowi 93% zaliczki za październik, zamiast spodziewanych 200%. Zakłada się, że wprowadzona zmiana w przypadku tej grupy podatników spowodowałaby urealnienie wysokości zaliczki płatnej w grudniu wyłącznie od dochodów za listopad.


6.3. Wpływ na rynek pracy.


6.3.1. W podatku od towarów i usług


Ze względu na przedmiot regulacji proponowane rozwiązania nie wpłyną bezpośrednio na rynek pracy.


6.3.2. W podatkach dochodowych


Brak wypływu na rynek pracy.


6.4. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.


6.4.1. W podatku od towarów i usług


Przewiduje się, iż proponowane rozwiązania mogą wpływać na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.


Charakter proponowanej zmiany, dotyczącej wprowadzenia ograniczenia w zakresie ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od zakupu pojazdów samochodowych oraz paliwa do ich napędu może wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw, gdyż bez niej może dojść do zakłóceń na rynku sprzedaży nowych samochodów z uwagi na niepożądane zróżnicowanie pod względem podatkowym samochodów.


Ponadto, wprowadzenie ograniczenia odliczania podatku VAT zwiększy koszty prowadzenia działalności przedsiębiorstw, które posiadają samochody z „kratką". Zrówna to ich pozycję na rynku wobec przedsiębiorstw posiadających samochody osobowe.


Wprowadzenie wyższego limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT przyczyni się do redukcji obciążeń u małych podatników związanych z rozliczaniem tego podatku.


6.4.2. W podatkach dochodowych


Bez wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.


6.5. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny.


6.5.1.W podatku od towarów i usług


Proponowane rozwiązania nie powinny wpływać na sytuację i rozwój regionów.


6.5.2. W podatkach dochodowych


Brak wpływu na sytuację i rozwój regionów.


6.6. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej.


6.6.1 W podatku od towarów i usług


Proponowane rozwiązania nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej; w kwestii rozwiązań o charakterze przejściowym oraz w zakresie podwyższenia limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT uruchomiono stosowne procedury w instytucjach UE.


6.6.2. W podatkach dochodowych


W podatkach dochodowych od osób prawnych proponowane rozwiązania dotyczące zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych są dostosowaniem do przepisów wspólnotowych. W odniesieniu do pozostałych zmian w podatkach dochodowych proponowane zmiany nie są sprzeczne (nie wymagają uzgodnień) z prawem Unii Europejskiej.


7. Wyniki przeprowadzonych konsultacji


Projekt założeń do ustawy o zmianie ustaw: o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym, w tym przede wszystkim z organizacjami przedsiębiorców oraz związkami zawodowymi.


Projekt założeń do ww. ustawy - zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).


8. Dodatkowe informacje w zakresie podatku od towarów i usług


Wdrożenie projektowanych zmian spowoduje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).
(źródło: Ministerstwo Finansów)