e-Podatki

Zmiany w podatkach część 3 2009-08-25


Zakres zmian w ustawach: o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych

Zakres proponowanych zmian

1. Projektowana ustawa będzie regulowała:

1.1. W zakresie samochodów firmowych używanych do celów prywatnych

- obowiązki ewidencyjne podmiotów udostępniających samochód firmowy do celów prywatnych, ze wskazaniem sposobu wykorzystywania samochodu oraz danych identyfikacyjnych samochodu i osoby z niego korzystającej,

- sposób ustalania przychodu osób fizycznych z tytułu wykorzystywania udostępnionego samochodu firmowego do celów prywatnych,

- konsekwencje podatkowe w postaci ustalania przychodu dla podmiotów udostępniających samochód w przypadku niewskazania w ewidencji osoby fizycznej wykorzystującej samochód firmowy do celów prywatnych oraz w przypadku wskazania, niezgodnie ze stanem faktycznym, że samochód nie jest wykorzystywany do celów prywatnych.

1.2. W zakresie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Objęcie zwolnieniem podmiotowym w podatku dochodowym od osób prawnych, zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (z siedzibą w kraju członkowskim UE i EOG).

1.3. W zakresie wpłacania ostatniej zaliczki na podatek dochodowy

Zmianę terminu wejścia w życie przepisów zmieniających zasady wpłacania ostatniej zaliczki miesięcznej (kwartalnej) na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

2. Objaśnienie podstawowych określeń użytych w projektowanej ustawie

Projektowana ustawa powinna określać pojęcie „wykorzystywania samochodu do celów prywatnych".

Proponuje się, aby pojęcie to zostało wprowadzone do art. 5a ustawy PIT oraz do art. 4a ustawy CIT.

W ustawie PIT pojęcie to oznaczałoby:

a) udostępnienie przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej (podmiot udostępniający) innej osobie fizycznej (podmiot wykorzystujący), do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością podmiotu udostępniającego, samochodu osobowego lub pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 5a pkt 19 lit.a)-d), będącego środkiem trwałym, składnikiem majątku, o przewidywanym okresie używania równym lub krótszym niż rok, albo używanego w działalności gospodarczej lub w działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przez podmiot udostępniający w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez ten podmiot działalnością,

b) udostępnienie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podmiot udostępniający) osobie fizycznej (podmiot wykorzystujący), do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością podmiotu udostępniającego, samochodu osobowego lub pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 5a pkt 19 lit.a)-d), będącego środkiem trwałym, składnikiem majątku, o przewidywanym okresie używania równym lub krótszym niż rok, albo używanego w działalności na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

c) udostępnienie przez spółkę niemającą osobowości prawnej, której wspólnicy prowadzą działalność, a w przypadku osób fizycznych pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej (podmiot udostępniający), osobie fizycznej (podmiot wykorzystujący), nie będącej wspólnikiem tej spółki, do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością podmiotu udostępniającego, samochodu osobowego lub pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 5a pkt 19 lit.a)-d) oraz w art. 4a pkt 9 lit.a)-d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będącego środkiem trwałym, składnikiem majątku, o przewidywanym okresie używania równym lub krótszym niż rok, albo używanego w działalności na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

W ustawie CIT pojęcie to oznaczałoby natomiast udostępnienie przez podatnika (podmiot udostępniający) osobie fizycznej (podmiot wykorzystujący), do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością podmiotu udostępniającego, samochodu osobowego lub pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 4a pkt 9 lit.a)-d) będącego środkiem trwałym, składnikiem majątku, o przewidywanym okresie używania równym lub krótszym niż rok, albo używanego w działalności na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

W odniesieniu do zasad opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz zmiany terminu wpłacania ostatniej zaliczki na podatek, nie jest wymagane zdefiniowanie żadnych szczególnych pojęć.

3. Przepisy merytoryczne

3.1. W zakresie samochodów firmowych używanych do celów prywatnych

3.1.1. Obowiązki ewidencyjne podmiotu udostępniającego samochód firmowy do celów prywatnych

Podmiot udostępniający samochód firmowy do celów prywatnych byłby obowiązany do wpisywania w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwanej dalej „ewidencją środków trwałych" (albo w odrębnej ewidencji, w przypadku samochodów niewpisanych do ewidencji środków trwałych) informacji o wykorzystywaniu, bądź niewykorzystywaniu samochodu do celów prywatnych, co wiązać się będzie z określonymi konsekwencjami podatkowymi.

Ma to na celu umożliwienie odpowiedniej weryfikacji postępowania podatników i wypełniania nałożonych na nich obowiązków związanych z określaniem skutków podatkowych wynikających z wykorzystywania samochodu firmowego do celów prywatnych, czy to po stronie podmiotów wykorzystujących, czy to po stronie podmiotów udostępniających.

W celu odpowiedniej weryfikacji powyższego obowiązku, podmioty udostępniające miałyby obowiązek w załączniku do ewidencji środków trwałych podawania danych dotyczących:

- liczby porządkowej, pod którą dany samochód figuruje w ewidencji środków trwałych,

- marki, roku produkcji samochodu oraz jego numeru rejestracyjnego,

- imienia, nazwiska i adresu zamieszkania podmiotu wykorzystującego wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej albo informacji o udostępnieniu samochodu firmowego do celów prywatnych bez wskazania podmiotu wykorzystującego.

Rozwiązanie to ma na celu zidentyfikowanie zarówno osób fizycznych wykorzystujących samochody firmowe do celów prywatnych, które z tego tytułu osiągają przychód z nieodpłatnych świadczeń, jak również umożliwienie ewentualnego określenia skutków podatkowych - przychodu, po stronie podmiotu udostępniającego, w sytuacji, gdy np. nie może lub nie chce wskazać osoby fizycznej, która używa samochód firmowy do celów prywatnych. Zasadne jest wprowadzanie tych danych nie do samej ewidencji środków trwałych, ale do jej załącznika, gdyż sama ewidencja środków trwałych służy, co do zasady, innym celom.

Proponuje się określenie terminu, w którym podatnicy byliby obowiązani do wprowadzania wskazanych powyżej, informacji do właściwej ewidencji - najpóźniej w dniu nabycia samochodu lub zawarcia umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu, lub innej umowy o podobnym charakterze. W przypadku zmiany danych, które podlegają wpisowi, podmiot udostępniający byłby obowiązany do ich zmiany, najpóźniej w dniu, w którym zmiana nastąpiła.

Ponadto z uwagi na proponowany powyżej termin, w którym podatnicy będą obowiązani do wprowadzania wymaganych danych, oraz zasad obowiązujących w ustawach podatkowych dotyczących terminu wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych składników majątku (najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania), konieczne jest rozwiązanie, iż w okresie pomiędzy dniem nabycia samochodu, a jego wprowadzenia do takiej ewidencji, podmiot udostępniający jest obowiązany do wprowadzania wymaganych danych do odrębnej ewidencji (przeznaczonej dla samochodów niebędących środkami trwałymi). Przy czym po wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podmiot udostępniający będzie miał obowiązek dokonania przeniesienia danych z odrębnej ewidencji do ewidencji środków trwałych w terminie, w którym samochód jest wprowadzany do ewidencji środków trwałych.

Rozwiązanie takie ma na celu jednoznaczne wskazanie terminów dokonywania odpowiednich zapisów księgowych, tak aby podatnicy mieli jasno określone obowiązki. Brak takich rozwiązań oznaczać będzie możliwość dowolnego postępowania podatników, co z uwagi na skutki podatkowe wynikające z takich sytuacji, nie może zostać zaakceptowane.

Projekt powinien przewidywać także, iż w przypadku spółki niemającej osobowości prawnej, prowadzenie stosownej ewidencji i wprowadzanie odpowiednich danych ciążyć będzie na spółce.

Przepis taki ma na celu wyeliminowanie wątpliwości i wskazanie, iż obowiązki dokumentacyjne dotyczą spółki niemającej osobowości prawnej, a nie jej wspólników, którzy są podatnikami.

Omawiane rozwiązania powinny się znaleźć w art. 24a ustawy PIT oraz w art. 9 ustawy CIT.

3.1.2. Ustalanie przychodu po stronie osoby fizycznej (podmiotu wykorzystującego)

Projekt powinien określać sposób ustalania przychodu osoby fizycznej z tytułu wykorzystywania samochodu firmowego do celów prywatnych, jako przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń osoby fizycznej.

Przychód ten powinien być ustalany, w zależności od sytuacji, w skali miesiąca lub za część miesiąca. W celu ujednolicenia zasad ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia w związku z wykorzystywaniem samochodu firmowego do celów prywatnych, proponuje się wprowadzenie rozwiązania, na podstawie którego przychód odpowiadałby miesięcznie 0,5% wartości początkowej albo ceny nabycia samochodu (jeżeli wartość ta nie jest ustalana) lub 0,5% wartości rynkowej samochodu (w przypadku umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze) z dnia zawarcia umowy.

W sytuacji wykorzystywania samochodu firmowego przez część miesiąca przychód powinien być liczony w odpowiedniej proporcji w zależności od długości wykorzystywania samochodu - za każdy dzień wykorzystywania samochodu, jako iloczyn 1/30 i odpowiednio kwoty obliczonej zgodnie z wyżej przedstawionym wyliczeniem. Trudno bowiem obarczyć osobę fizyczną całą kwota przychodu, jeżeli korzystała z samochodu np. 3 dni.

3.1.3. Obowiązki osób fizycznych (podmiotów wykorzystujących) uzyskujących przychód z tytułu wykorzystywania samochodu firmowego do celów prywatnych

W projekcie ustawy należy uregulować kwestie związane z wpłatą przez podatnika zaliczki na podatek dochodowy w sytuacji, gdy w miesiącu uzyskania przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, płatnik (podmiot udostępniający samochód) nie dokonuje wypłaty gotówkowej, co powoduje brak możliwości pobrania zaliczki na podatek. W konsekwencji, nie ma on środków, które może przekazać na rachunek urzędu skarbowego w formie zaliczki na podatek. Dlatego też w takim przypadku należy zobowiązać podatnika do wpłacenia kwoty należnej zaliczki płatnikowi, przed terminem obligującym płatnika do wpłaty zaliczki na konto urzędu skarbowego.

Ta sama sytuacja będzie dotyczyła poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Dotyczy to uzyskania np. przez udziałowca (akcjonariusza) przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu do celów prywatnych. Z uwagi na to, iż płatnik nie dokonuje wypłaty gotówkowej nie ma on środków, które może przekazać na rachunek urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

3.1.4. Ustalanie przychodu po stronie podmiotu udostępniającego

Proponuje się wprowadzenie rozwiązań, na podstawie których przychód powstawałby po stronie podmiotu udostępniającego. Sytuacja taka miałaby miejsce, jeżeli:

a) w prowadzonej ewidencji podmiot udostępniający określił, że samochód jest wykorzystywany do celów prywatnych, lecz nie wskazał osób fizycznych wykorzystujących samochód do celów prywatnych, oraz

b) podatnik prowadzący działalność w ewidencji, niezgodnie ze stanem faktycznym wskazał, że samochód nie jest wykorzystywany do celów prywatnych.

Wówczas wartość przychodu ustalana byłaby, w wysokości:

- odpowiadającej miesięcznie 1% wartości początkowej albo ceny nabycia samochodu (jeżeli wartość ta nie jest ustalana), a w przypadku umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze 1% wartości rynkowej tego samochodu z dnia zawarcia umowy - w sytuacji wskazanej w lit.a),

- iloczynu kwoty wskazanej powyżej (1% wartości albo ceny samochodu) oraz liczby miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nabyto samochód (jeżeli stanowi składnik majątku podatnika) albo miesiąca, w którym zawarto odpowiednią umowę dotyczącą użytkowania samochodu (jeżeli samochód jest używany na podstawie takiej umowy) do ostatniego miesiąca, w którym doszło do wykorzystania samochodu do celów prywatnych - w sytuacji, o której mowa w lit.b).

Rozwiązania te mają na celu określanie skutków podatkowych związanych z udostępnieniem samochodów firmowych do celów prywatnych także po stronie podmiotu udostępniającego, zarówno w sytuacji, gdy nie wskazuje osoby fizycznej wykorzystującej samochód, ale taki fakt ma miejsce, jak też w przypadku, gdy podmioty udostępniające, wskazywałyby w ewidencji, że samochody nie są udostępniane do celów prywatnych, a faktycznie taka sytuacja miałaby miejsce.

W projekcie powinien również znaleźć się przepis dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych, określający, iż w przypadku osoby fizycznej niewpisanej do właściwej ewidencji prowadzonej przez podmiot udostępniający, nie będzie powstawał u niej przychód. Oznaczać to będzie, że przychód z tego tytułu przypisywać się będzie podmiotowi udostępniającemu samochód.

Rozwiązanie to pozwoli uniknąć ewentualnego opodatkowania osoby fizycznej, w sytuacji gdy przychód będzie przypisywany podmiotowi udostępniającemu.

Ponadto, aby wyeliminować możliwość podwójnego opodatkowania, w przypadku, o którym mowa powyżej w lit.b), w projekcie powinno zostać określone, iż przy obliczaniu przychodu podmiotu udostępniającego, przychód ten pomniejsza się o wartość przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne z tytułu wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w okresie pomiędzy dniem nabycia (zawarcia odpowiedniej umowy dotyczącej użytkowania samochodu) a ostatnim miesiącem, w którym doszło do wykorzystywania samochodu firmowego do celów prywatnych, a także o wartość przychodu uzyskanego przez podmiot udostępniający w tym okresie. Dodatkowo powinno się uregulować sytuację, gdy samochód będzie wykorzystywany w tym samym miesiącu przez więcej niż jedną osobę i osoby te uzyskają z tego tytułu przychód, wówczas przychód podmiotu udostępniającego pomniejszany będzie o sumę przychodów osiągniętych przez wszystkie osoby fizyczne, przy czym suma ta miesięcznie nie będzie mogła przekroczyć wartości przychodu określanego tylko dla jednej osoby.

Rozwiązania w tym zakresie powinny zostać wprowadzone w art. 12 ustawy CIT i art. 14 ustawy PIT, z tym że w przypadku rozwiązania polegającego na nieokreśleniu przychodu osobie fizycznej niewpisanej do właściwej ewidencji prowadzonej przez podmiot udostępniający, właściwym przepisem w tym zakresie powinien być art. 11 ustawy PIT.

3.1.5. Zmiany dotyczące zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób prawnych

Konieczne jest wyłączenie z zakresu zwolnień przedmiotowych (art. 17 ust. 1 ustawy CIT), dochodów osiąganych przez podmioty udostępniające w tej części, która odpowiada wartości przychodu z tytułu udostępnienia samochodu do celów prywatnych, tak aby zwolnieniu nie podlegał „wirtualny" dochód osiągany przez podmiot udostępniający, z tytułu udostępnienia samochodu firmowego do celów prywatnych.

3.1.6. Zmiany dotyczące zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych

W ustawie PIT należy wyłączyć ze zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 125, tę wartość świadczenia polegającego na udostępnieniu samochodu firmowego dla celów prywatnych, otrzymanego od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. W takim przypadku zwolnieniem nie będą objęte przychody uzyskane przez członków rodziny z tytułu wykorzystywania przez nich samochodu firmowego do celów prywatnych. Odpowiednie rozwiązanie powinno zostać wprowadzone poprzez dokonanie zmiany art. 21 ust. 20 ustawy PIT.

3.1.7. Zmiana zasad kwalifikowania do kosztów podatkowych niektórych wydatków z tytułu używania samochodu osobowego

W związku z proponowanymi zasadami opodatkowania udostępniania samochodów firmowych do celów prywatnych należałoby generalnie umożliwić podatnikom podatku dochodowego PIT i CIT zaliczanie do kosztów podatkowych, w pełnej wysokości wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb prowadzonej działalności, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku podatnika, używanego, np. na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

W tym celu w ustawie CIT konieczne jest uchylenie pkt 51 w art. 16 ust. 1.

Natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych należy pozostawić ograniczenie kosztów podatkowych w związku z eksploatacją samochodu osobowego wyłącznie w stosunku do samochodów osobowych stanowiących własność przedsiębiorcy niezaliczonych do składników majątku przedsiębiorcy oraz samochodów obcych używanych przez przedsiębiorcę na podstawie umowy (np. najem, dzierżawa) zawartej przez niego dla celów prywatnych. Zmiana ta powinna nastąpić poprzez modyfikację art. 23 ust. 3b ustawy PIT.

Limit kosztów podatkowych nie będzie zatem dotyczył wydatków z tytułu używania samochodów osobowych na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przez podatnika w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.

W konsekwencji, w stosunku do tej grupy pojazdów, zlikwidowany byłby również obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu.

Ponadto, konieczne jest doprecyzowanie pojęcia samochodów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT, tak by dotyczył on samochodu osobowego, który nie jest:

a) środkiem trwałym, lub

b) składnikiem majątku o przewidywanym okresie używania równym lub krótszym niż rok.

3.1.8. Zmiana zasad dotyczących obowiązku ewidencjonowania środków trwałych w podatku dochodowym od osób fizycznych

W projekcie ustawy należy zmienić rozwiązania dotyczące wyłączenia z obowiązku wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tych składników majątku będących środkami trwałymi, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wyłączenie to określone jest w obecnie obowiązującym przepisie art. 22d ustawy PIT. Według nowej regulacji, takie składniki majątku, będzie się wprowadzać do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Rozwiązanie to ma na celu dostosowanie przepisów ustawy PIT do obowiązujących już w ustawie CIT.

3.1.9. Zmiana przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Konsekwencją wprowadzenia proponowanych zmian w zakresie wykorzystywania przez osoby fizyczne udostępnionych im samochodów firmowych do celów prywatnych będzie także zmiana przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisy projektowanej ustawy określą, które przepisy ustawy PIT, będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Będą to uregulowania dotyczące przychodów podatnika udostępniającego samochód innej osobie fizycznej do celów prywatnych, oraz dotyczące obowiązków wprowadzenia do odpowiednich ewidencji informacji dotyczących sposobu wykorzystywania samochodów.

Wskazane rozwiązania powinny się znaleźć w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit.e) oraz w art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poprzez odesłanie do stosowania odpowiednio przepisów ustawy PIT.

3.1.10. Zmiana przepisów ustawy o Policji

Projekt powinien również dokonać zmiany przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1999r. o Policji (Dz. U. z 2007r., Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), poprzez określenie, iż w sytuacji stwierdzenia przez Policję okoliczności wskazujących na wykorzystywanie przez osobę fizyczną udostępnionego jej samochodu firmowego do celów prywatnych, Policja będzie miała obowiązek zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce dokonanej kontroli. Zawiadomienie to powinno zawierać dane identyfikujące samochód, osobę nim kierującą oraz właściciela samochodu, a także wskazywać okoliczności świadczące o tym, że samochód firmowy był wykorzystywany do celów prywatnych.

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma umożliwić sprawniejsze funkcjonowanie przepisów podatkowych w zakresie objętym proponowaną nowelizacją oraz weryfikację prawidłowości wywiązywania się przez podatników z nałożonych na nich obowiązków.

3.2. W zakresie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Konieczne jest wprowadzenie do art. 6 ustawy CIT przepisu zawierającego zwolnienie podmiotowe dla podatników nieposiadających siedziby w Polsce.

Rozwiązaniem tym powinny zostać objęte instytucje wspólnego inwestowania oraz podmioty prowadzące programy emerytalne (w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne), posiadające siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają następujące warunki:

a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

b) wyłącznym przedmiotem ich działalności, w przypadku funduszy inwestycyjnych, jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, a w przypadku funduszy emerytalnych przedmiotem działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego,

c) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,

d) ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,

e) posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji.

Powinno się jednocześnie określić, iż zwolnienie to stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik posiada siedzibę,

W celu możliwości zweryfikowania przez płatnika prawidłowości zastosowania podmiotowego zwolnienia, proponuje się dodanie do art. 26 ustawy CIT przepisu, który określałby, iż podmioty dokonujące wypłat należności objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na rzecz podmiotów objętych proponowanym zwolnieniem, stosować będą to zwolnienie wyłącznie pod warunkiem:

1) udokumentowania przez podmiot, który ma być objęty zwolnieniem, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz

2) złożenia przez taki podmiot, pisemnego oświadczenia, iż spełnia on warunki, o których mowa w proponowanych przepisach dotyczących zwolnienia, oraz iż jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika należności.

3.3. W zakresie wpłacania ostatniej zaliczki na podatek dochodowy

Z uwagi na to, iż proponuje się zmianę terminu wejścia w życie rozwiązań odnoszących się do zmiany zasad wpłacania zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego, konieczne jest dokonanie zmiany odpowiednich przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana powinna polegać na wprowadzeniu rozwiązania określającego, iż właściwe przepisy, w części dotyczącej zmienionych zasad wpłacania zaliczek, będą miały zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2012 r.