e-Podatki

Faktura VAT może być wystawiona w dowolnym języku unijnym 2009-08-18


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w interpretacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że można wystawiać faktury VAT i faktury korygujące w dowolnym języku unijnym dokumentujące zarówno sprzedaż towarów i usług na terenie Unii Europejskiej, jak i na terytorium kraju.

(…) Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2009 r., nr IPPP2/443-277/09-2/IK.

Z zapytaniem do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który rozważa możliwość wystawiania faktur VAT oraz faktur korygujących w języku angielskim dokumentujących sprzedaż towarów i usług na terenie UE oraz na terytorium kraju.

Organ wskazał, że podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Zobowiązuje do tego art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast szczegółowe zasady wystawiania oraz dane, które powinny zawierać faktury, zostały przedstawione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur.

Jak słusznie wskazał organ, ani polska ustawa o VAT, ani też przepisy wykonawcze do niej, jak również przepisy Ordynacji podatkowej, nie regulują obowiązującego języka urzędowego na fakturach. Wobec czego można wystawiać faktury VAT i faktury korygujące w dowolnym języku unijnym dokumentujące zarówno transakcje krajowe, jak i dokonywane na terenie UE.

Ponadto należy zwrócić uwagę, o czym nie było mowy w interpretacji organu, że przepisy ustawy o VAT i rozporządzenia wykonawczego nie określają również wprost, w jakiej walucie mają być dokonywane rozliczenia między kontrahentami. Oznacza to, że podatnik ma dowolność w kwestii wyboru waluty. Faktura może być bowiem wystawiona zarówno w złotych, jak i w walucie obcej. Niezależnie jednak od tego, w jakiej walucie zostanie określona należność na fakturze, kwota podatku VAT musi być wykazana w złotych. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)