e-Podatki

Brak deklaracji nie skutkuje wykreśleniem podatnika z rejestru VAT 2009-08-04


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w przepisach dotyczących podatku VAT nie ma takiej regulacji, która skutkuje urzędowym wykreśleniem podatnika z rejestru VAT wyłącznie z powodu nieskładania deklaracji podatkowych.

(…) Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 9 czerwca 2009 r. na interpelację poselską nr 9576.

Według resortu przepisy regulujące kwestie wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT zostały uchwalone w celu usunięcia z rejestru podmiotów, które nie wykonują działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przepis art. 96 ust. 9 ustawy o VAT umożliwia natomiast wykreślenie podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego wyłącznie, gdy w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim.

Jednocześnie Ministerstwo w swoim piśmie informuje, że w przepisach dotyczących podatku VAT nie ma takiej regulacji, która skutkuje urzędowym wykreśleniem podatnika z rejestru VAT wyłącznie z powodu nieskładania deklaracji podatkowych.

Niezłożenie deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy skutkuje jedynie wykreśleniem z rejestru podatników VAT-UE (nie skutkuje to jednak wykreśleniem podatnika z ogólnego rejestru podatników VAT). Przepis art. 97 ust. 15 ustawy o VAT upoważnia naczelnika urzędu skarbowego do wykreślenia z rejestru VAT-UE podatnika, który przez okres pół roku nie wypełniał obowiązków podatkowych zawartych w art. 99 ustawy o VAT. Przepisy te zobowiązują podatników VAT (w tym podatników VAT UE) do okresowego składania deklaracji podatkowych, co z uwagi na specyfikę podatku VAT jest niezbędne.

Funkcjonowanie przepisu art. 97 ust. 15 ustawy o VAT umożliwia prowadzenie bieżącego monitoringu wśród zarejestrowanych podatników, a tym samym prowadzenie rejestru podatników VAT-UE w sposób rzetelny i aktualny. W ocenie resortu regulacja ta jest szczególnie istotna również ze względu na konieczność wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich UE. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)