e-Podatki

VAT od reprezentacji w kosztach podatkowych 2009-08-04


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, nieodliczona kwota podatku naliczonego VAT wynikająca z faktur dokumentujących wydatki reprezentacyjne, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

(…) Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lipca 2009 r., nr IPPB3/423-252/09-4/KK.

Spółka z o.o. jest firmą leasingową. Zawierane przez nią umowy często poprzedzają spotkania z klientami, na których omawiane są szczegóły umów. Odbywają się one w całym kraju, dlatego firma ponosi wydatki na usługi noclegowe oraz gastronomiczne. Spółka zgłosiła wątpliwość, czy nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 grudnia 2008 r., oraz nowelizacja ustawy o pdop na rok 2009 zlikwidowały możliwości zaliczenia w 2009 r. do kosztów podatkowych nieodliczonego podatku VAT wynikającego z faktur za wskazane usługi.

We wniosku o interpretację przedstawiła swoje stanowisko, z którym organ podatkowy zgodził się w całości, odstępując od uzasadnienia prawnego. Wskazała w nim, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób). Jednocześnie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o pdop stanowi, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się kwotę podatku VAT naliczonego w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT (jeżeli naliczony podatek VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej). Stąd zdaniem spółki kwota podatku naliczonego dotycząca usług noclegowych i gastronomicznych, nieodliczona od podatku należnego z uwagi na art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Podkreśliła jednocześnie, że nie ma znaczenia, że wydatki na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi noclegowe i gastronomiczne, nie stanowią kosztu podatkowego. Zakaz zaliczania do kosztów dotyczy bowiem kwoty netto wynikającej z faktury, natomiast nie odnosi się do kwot podatku VAT, które podlegają odrębnym zasadom rozliczania. Ponadto ustawa o pdop nie uzależnia prawa do zaliczenia nieodliczonego VAT w ciężar kosztów podatkowych od rodzaju kosztów, których ten podatek dotyczy. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)