e-Podatki

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje po podpisaniu aktu notarialnego 2009-08-04


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 27 maja br. orzekł, że przedmiotem podlegającym opodatkowaniu VAT może być prawnie i fizycznie wyodrębniona część budynku lub budowli. Dopóki więc nie zostanie ustanowiona odrębna własność lokali, nie można mówić o istnieniu nieruchomości lokalowej, a poszczególne lokale w budynku stanowią części składowe rzeczy głównej (budynku).

(…) Tak uznał WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 27 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 164/09.

Sprawa dotyczyła ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z części wpłat na poczet pozostałej ceny lokali w związku z ich przekazaniem przyszłym właścicielom wraz z ułamkową częścią gruntu przed podpisaniem aktów notarialnych. W toku kontroli organ ustalił, że lokale mieszkalne i użytkowe, znajdujące się w budynku wybudowanym przez spółkę, zostały fizycznie wydane odbiorcom z chwilą podpisania protokołów odbioru lokali. Protokoły te podpisane były na kilka miesięcy przed podpisaniem aktu notarialnego.

Zdaniem kontrolujących spółka nieprawidłowo ustaliła moment powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w stosunku do części wpłat powinien powstać 30. dnia, licząc od dnia wydania, czyli podpisania protokołu odbioru, a nie podpisania aktów notarialnych.

Spółka złożyła skargę do WSA, który uznał ją za zasadną.

Jak zaznaczył WSA, przedmiotem podlegającym opodatkowaniu VAT może być jedynie prawnie i fizycznie wyodrębniona część budynku lub budowli, wymienionego w klasyfikacji wydanej na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Część budynku może być przedmiotem samoistnego posiadania tylko wówczas, gdy stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Błędne jest więc stanowisko organów podatkowych, jakoby lokale użytkowe i mieszkalne, wydane przyszłym właścicielom protokołami zdawczo-odbiorczymi jeszcze przed dopuszczeniem do użytkowania budynku (zakończeniem budowy) oraz przed ustanowieniem odrębnej własność lokali, stanowiły rzeczy, które mogą być przedmiotem odrębnego posiadania niż rzecz główna podlegającym opodatkowaniu VAT.

Jak podkreślił Sąd, zasadniczo do wydania rzeczy rzeczywiście nie jest konieczne przeniesienie jej własności, istotne jest natomiast, by taka rzecz istniała. W okolicznościach omawianej sprawy niezbędnym warunkiem powstania nieruchomości lokalowej (rzeczy) jest jej ustanowienie i przeniesienie na kupującego w formie aktu notarialnego. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)