e-Podatki

Indywidualna stawka amortyzacji nie podlega zmianie 2009-07-28


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 29 czerwca stwierdził, że jeżeli podatnik wybierze na metodę amortyzacji indywidualną stawkę amortyzacyjną, metody tej nie może zmienić w trakcie amortyzacji danego środka trwałego.

(…) Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 r., nr IPPB5/423-178/09-2/DG.

Sprawa dotyczyła spółki, która posiada budynek wpisany do ewidencji środków trwałych, amortyzowany indywidualną stawką amortyzacyjną. W związku z zamiarem wykorzystywania go przez co najmniej kilkanaście lat po przewidywanym okresie amortyzacji podatkowej, postanowiła 1 stycznia 2010 r., dokonać obniżenia określonej indywidualnie stawki amortyzacyjnej. Mając wątpliwości, czy ma do tego prawo, wystąpiła o interpretację do organu podatkowego.

Udzielając odpowiedzi organ podatkowy wskazał, że podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji, określonych w art. 16i-16k ustawy o pdop, przed rozpoczęciem ich amortyzacji. Wybraną metodę zobowiązani są stosować do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Pośród metod amortyzacji przewidywanych przez powołane przepisy znajduje się metoda amortyzacji przy zastosowaniu stawek ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j ustawy.

Zatem, naszym zdaniem słusznie, organ podatkowy wskazał, że amortyzacja stawką indywidualną stanowi samodzielną metodę amortyzacji. Dla tej metody ustawodawca nie przewidział możliwości podwyższenia lub obniżenia stawek amortyzacyjnych w trakcie trwania okresu amortyzacji, jak to ma miejsce przy amortyzacji metodą liniową. Taka zmiana stawki skutkowałaby w tym przypadku jednoczesną zmianą metody amortyzacji stawką indywidualną na metodę liniową, określoną w art. 16i ust. 1 ustawy o pdop, co stanowiłoby naruszenie postanowień art. 16h ust. 2 ustawy o pdop.

Wobec powyższego, organ uznał, że wybrana przez podatnika metoda amortyzacji nie może zostać zmieniona podczas amortyzacji danego środka trwałego. Stąd w rozpatrywanej sprawie spółka ma obowiązek raz wybraną metodę amortyzacji stawką indywidualną stosować aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)