e-Podatki

Siedziba wykonywanej działalności gospodarczej 2009-07-21


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Stanowi o tym § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur.

(…) Przepis ten budzi wątpliwości wśród podatników VAT, którzy jednoosobowo prowadzą działalność gospodarczą pod różnymi adresami. Mają oni bowiem problem z tym, czy na fakturze należy wpisać adres zamieszkania, czy też adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Należy zwrócić uwagę, że na formularzu VAT-R, który stanowi podstawę wpisu podatnika do rejestru podatników VAT, wpisuje się adres zamieszkania. Natomiast nie zawiera on pozycji, w której należy wpisać adres, pod którym podatnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku osoby fizycznej nie ma żadnej uzasadnionej przyczyny podawania na dokumentach związanych z prowadzoną przez nią działalnością, adresu jej miejsca zamieszkania. Tym bardziej, że to właśnie miejsce, w którym osoba ta prowadzi działalność gospodarczą jest identyfikowane przez kontrahentów z nią współpracujących.

Trudno jest w tej sytuacji ocenić, jakie znaczenie dla czynnego podatnika VAT, nawet jeżeli jest osobą fizyczną, ma wskazanie na fakturze adresu zamieszkania i jakie skutki w zakresie rozliczeń VAT mogłoby mieć umieszczenie zamiast adresu zamieszkania, adresu prowadzonej działalności. Zdaniem redakcji w tym zakresie powinna być całkowita dowolność.

Problem ten być może rozwiąże propozycja Ministerstwa Finansów przedstawiona w projekcie z dnia 15 maja 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT. W słowniczku terminów używanych na potrzeby ustawy o VAT zamieszczono bowiem definicję siedziby wykonywanej działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych rozumie się przez nią: stałe miejsce zamieszkania, w którym wykonywana jest samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2, a jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana poza stałym miejscem zamieszkania, stałe miejsce prowadzenia działalności, a gdy istnieje więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności, albo gdy nie ma takiego miejsca, główne miejsce wykonywania tej działalności. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)