e-Podatki

Kradzież towaru za granicą nie pozbawia prawa do 0 proc. stawki VAT 2009-07-21


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Warszawie w wyroku z 5 maja br. orzekł, że jeżeli podatnik posiada dowody w postaci protokołów policyjnych, z których wynika, że towar został skradziony poza terytorium Polski oraz spełnia pozostałe warunki zawarte w art. 42 ustawy o VAT, to przysługuje mu prawo do zastosowania 0% stawki VAT, pomimo braku potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę.

(…) Tak uznał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 5 maja 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3448/08.

Sprawa dotyczyła spółki, która dokonuje dostawy towarów z Polski do innych krajów UE. Zdarza się, iż w trakcie transportu dokonywanego przez przewoźnika, poza terytorium kraju następuje kradzież części lub całości ładunku. Spółka, na podstawie oświadczeń uzyskanych od przewoźnika i posiadanych dokumentów (np. protokołów policji), jest w stanie zidentyfikować, w którym miejscu nastąpiła kradzież towarów. Spółka otrzymuje płatność od nabywcy bez względu na fakt kradzieży towarów.

Organ podatkowy uznał, że w takich sytuacjach nie wystąpiła WDT, ponieważ jego zdaniem, dla uznania prawa do zastosowania 0% VAT konieczne są dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa UE.

Spółka nie zgadzając się z tym stanowiskiem złożyła skargę do WSA, który uchylił interpretację organu podatkowego.

Jak podkreślił Sąd uznanie danej dostawy za czynność wewnątrzwspólnotową musi być dokonywane na podstawie elementów obiektywnych, tj. fizyczne przemieszczenie towarów pomiędzy krajami UE. Zdaniem Sądu WDT znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę i gdy dostawca ustali, że towar ten został wysłany lub przetransportowany do innego państwa członkowskiego.

W ocenie Sądu, w omawianej sprawie, wydanie towaru przewoźnikowi powodowało, że ryzyko utraty, uszkodzenia przeszło na nabywcę. Zatem wskazane przez podatnika protokoły policji stwierdzające, że kradzież towaru nastąpiła poza granicami kraju są wystarczające, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, do uznania danej dostawy za WDT. Zdaniem Sądu, w takiej sytuacji nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę. (...)
(źródło: Gazeta Podatkowa)