e-Podatki

Faktura wprowadzona do obrotu prawnego nie może być anulowana 2009-07-07


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Warszawie w wyroku orzekł, że nie można anulować błędnie wystawionej faktury, jeżeli została ona wprowadzona do obrotu prawnego. Fakturę taką powinno się skorygować.

(…) Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3463/08 (wyrok nieprawomocny).

Podczas kontroli skarbowej ustalono, że podatnik skorygował pierwotną fakturę "do zera". Korekta związana była z omyłkowym wystawieniem faktury pierwotnej. Faktura ta została zwrócona przez jej nabywcę podatnikowi i nie doszło do wpłaty wskazanej na tej fakturze kwoty. Faktura pierwotna została uwzględniona przy rozliczeniu podatku VAT za dany miesiąc.

Zdaniem organu podatkowego podatnik powinien anulować fakturę pierwotną, gdyż w omawianym przypadku nie doszło do sprzedaży. Działania podatnika polegające na uwzględnieniu w deklaracji VAT-7 faktury, która nie weszła do obrotu, a następnie ujęcie w innym miesiącu faktury korygującej spowodowały, według organu, w jednym miesiącu zawyżenie podatku należnego, a w drugim jego zaniżenie.

Sprawa trafiła do WSA. Jak zauważył Sąd, fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Nie można więc czynić zarzutu podatnikowi, że zastosował bezpośrednio przepisy dające możliwość korekty błędnie czy też omyłkowo wystawionych faktur. Nie sposób też pominąć okoliczności, w jakich doszło do wystawienia faktury korygującej. Organy podatkowe nie kwestionowały faktu wprowadzenia do obiegu pierwotnej omyłkowo wystawionej faktury. Kontrahent podatnika otrzymał tę fakturę i ją odesłał. Zatem nie można mówić, że nie została ona wprowadzona do obrotu i w konsekwencji dowodzić, że anulowanie faktury jest jedynym właściwym rozwiązaniem. Anulowanie można zastosować, gdy faktura nie wejdzie do obiegu, co w omawianym przypadku nie miało miejsca. Jak zaznaczył Sąd, równie dobrze kontrahent mógłby nie odesłać takiej faktury. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)