e-Podatki

Opodatkowanie należności licencyjnych przekazywanych za granice od 1 lipca 2009r. 2009-06-30


Do 30 czerwca 2009 r. należności licencyjne przekazywane do Irlandii były opodatkowane w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10%. Od 1 lipca 2009 r. mogą być opodatkowane według stawki 5% po spełnieniu ustawowych warunków.
Obniżenie tej stawki dotyczy nie tylko należności licencyjnych przekazywanych do Irlandii ale także do takich państw jak: Luksemburg, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy.
Należności licencyjne przekazywane za granicę opodatkowane są w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym u źródła.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 updop podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznych podatników, przychodów: z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) ustala się w wysokości 20% przychodów.

Powyższą regulację stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, o czym stanowi art. 21 ust. 2 updop.

więcej w wydaniu lipcowym Wskazówek podatkowych ...