e-Podatki

Przekazanie wyprodukowanego przez firmę wyrobu na rzecz własnej działalności gospodarczej a podatek od towarów i usług. 2005-11-08


Stan faktyczny:

Podatnik jest producentem podnośników hydraulicznych, które przeznaczone są na sprzedaż, zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny.
W celu zwiększenia zakresu świadczonych przez siebie usług motoryzacyjnych, Podatnik dokonał zakupu urządzeń do demontażu, montażu, wulkanizacji i wyważania kół w samochodach różnych marek. Jednym z elementów wchodzących w skład linii montażowej jest podnośnik hydrauliczny, który Podatnik chciałby przekazać z magazynu wyrobów gotowych na rzecz własnej działalności gospodarczej, przyjmując go do ewidencji środków trwałych.
Podatnik powołał biegłego w zakresie wyceny środków trwałych do ustalenia ceny rynkowej produkowanego przez siebie podnośnika. Koszt produkcji podnośnika został wyliczony zgodnie z zasadami rachunkowości. Materiały zakupione na podstawie faktur VAT użyte do produkcji oraz koszty usług związane z produkcją podstawową podnośnika obciążyły konto - 501 - "produkcja podstawowa"; podatek VAT naliczony został odliczony od podatku należnego za miesiąc, w którym dokonano zakupu materiałów.

Zapytanie i stanowisko Podatnika:

Podatnik zwraca się z zapytaniem:

  • czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo przekazać produkowany przez siebie podnośnik hydrauliczny z magazynu wyrobów gotowych na rzecz własnej działalności gospodarczej, przyjmując go do ewidencji środków trwałych;
  • czy należy wystawić fakturę wewnętrzną VAT i czy podatek należny wyliczyć od wartości kosztu wytworzenia, czy też od wartości rynkowej podnośnika.
Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Ustawodawca postanowił jednak uznać za zrównane z odpłatną dostawą towarów niektóre czynności nieodpłatne.
W myśl art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Stosownie do art. 7 ust 2 cytowanej ustawy, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy, przedmiotowy wyrób - podnośnik hydrauliczny będzie wykorzystywany przez podatnika do świadczenia usług w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, zatem nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.
Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami, o którym mowa w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy nie miało tu bowiem miejsca.

Czynność przekazania podnośnika z magazynu wyrobów gotowych na rzecz własnej działalności gospodarczej nie jest zatem czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
W konsekwencji nie powstaje obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej VAT, gdyż nie mamy do czynienia w tym wypadku z czynnością, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Faktury wewnętrzne wystawiane są bowiem stosownie do przepisu art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2.

PI/005-61/05/CIP/01 30.12.2004r.