e-Podatki

Zwrot kosztów odwołania z urlopu 2009-06-16


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, pracodawca odwołując pracownika z urlopu musi się liczyć ze zwrotem kosztów pracownika. Zwrócona kwota nie jest świadczeniem finansowym i nie podlega opodatkowaniu.

(…) Uzyskanie zgody szefa na urlop, a nawet wykupienie wczasów nie gwarantuje, że pracownik wykorzysta urlop w ustalonym terminie. Pracodawcy przysługuje bowiem prawo jego odwołania z urlopu. Przy czym z prawa tego może skorzystać tylko wówczas, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (art. 167 § 1 K.p.). W takim przypadku pracodawca musi liczyć się jednak z pewnymi konsekwencjami finansowymi. Jest bowiem obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu. Przyjmuje się, że należą do nich m.in. koszt wykupionych a niewykorzystanych wczasów, a także koszt dojazdu i powrotu z nich na wezwanie pracodawcy.

U pracownika odwołanego z urlopu kwoty otrzymane tytułem zwrotu bezpośrednich kosztów tego odwołania nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Wynika to z faktu, że za takie przychody nie są uznawane świadczenia, obowiązek sfinansowania których obciąża pracodawcę. Należą do nich m.in. kwoty otrzymane tytułem zwrotu bezpośrednich kosztów odwołania z urlopu.

W praktyce pracodawca (z własnej woli) może zrekompensować pracownikowi odwołanemu z urlopu również wydatki, które nie są bezpośrednio związane z tym odwołaniem, np. koszt zakupionej odzieży lub sprzętu sportowego. Kwoty te będą stanowić dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)