e-Podatki

Opodatkowanie środków unijnych 2009-06-02


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Gliwicach wydał wyrok, w którym orzekł, że o zastosowaniu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych nie decyduje sposób finansowania programów realizowanych ze środków unijnych. Sposób ten jest tylko kwestią techniczną, mającą w kwestii opodatkowania znaczenie drugorzędne. Z tego względu metoda prefinansowania nie może bezpośrednio wpływać na to zwolnienie, podobnie jak i to czy środki te pochodzą ze środków zgromadzonych na odpowiednim rachunku bankowym.

(…) Tak orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Gl 1150/08.

Podatnik wystąpił do organu podatkowego o udzielenie interpretacji w kwestii opodatkowania uzyskiwanego przez niego wynagrodzenia ze stosunku pracy. Etat w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), w ramach którego świadczy on pracę, dofinansowany jest w 85% ze środków Euro­pej­skiego Funduszu Rozwoju Regio­nalnego). Zdaniem podatnika, do części jego dochodów objętych powyższym dofinansowaniem ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof. Organ podatkowy stwierdził jednak, że zwolnienie uzależnione jest od tego, z jakich środków nastąpiła wypłata.

Podatnik wniósł skargę do WSA, który uznał ją za zasadną. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że przesłanką nabycia prawa do zwolnienia jest jedynie "pochodzenie" dochodów otrzymanych przez podatnika. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania. Z tego względu Sąd orzekł jak na wstępie. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)

I SA/Gl 1150/08 - Wyrok WSA w Gliwicach

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Wiciak, Sędziowie NSA Eugeniusz Christ, Małgorzata Wolf-Mendecka (spr.), Protokolant Izabela Maj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi J. O. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 25 listopada 2007 r. J. O. zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów podatnika zatrudnionego przy tworzeniu, realizacji, kontrolowaniu i monitorowaniu systemu wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków unijnych.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynikało, że wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na stanowisku starszego specjalisty w Departamencie Koordynacji Programów Strukturalnych. Zakres jego obowiązków miał na celu przygotowanie systemu i instrumentarium koniecznego do wykorzystania środków z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Etat, na który wnioskodawca pozostaje zatrudniony jest dofinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie, zgodnie z przyjętym przez Komisję Europejską programem operacyjnym Pomoc Techniczna, będzie refundowane w 85% z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) .

Zdaniem podatnika, do części dochodów otrzymywanych przez niego z tytułu umowy o pracę w powyższym stanie faktycznym znajdowało zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r.).

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów - uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając, że wynagrodzenie w latach 2007 - 2013 nie korzysta z omawianego zwolnienia, gdyż w momencie wypłaty nie było finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w powołanym przepisie.

Organ wyjaśnił, iż wskazany we wniosku Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego jest częściowo finansowane wynagrodzenie wnioskodawcy, to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pomoc z funduszy strukturalnych otrzymuje się jako refundację części poniesionych wydatków. Pomoc ta pochodzi więc ze środków pożyczonych z Budżetu Państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. Wskazano dalej, że warunkiem niezbędnym przekazania przez Komisję Europejską refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego, zaś beneficjent nie jest zaangażowany w proces rozliczeń finansowych, odbywających się pomiędzy odpowiednią instytucją krajową a Unią Europejską.

Organ wyraził pogląd, iż opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania dochodów osób na podstawie powołanego przepisu uzależnione jest od tego, z jakich środków nastąpiła ich wypłata.

Pismem z dnia 31 marca 2008 r. wniesiono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Strona wyraziła przekonanie, iż literalna analiza przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że środki pochodzące z Unii Europejskiej w przyjętym na lata 2007-2013 systemie finansowym stają się jednym z dochodów Budżetu, ale nie zmienia to faktu, że zgodnie z powołanym przepisem nie tracą przez to statusu środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów - udzielił odpowiedzi na to wezwanie, stwierdzając brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Organ podkreślił, iż skoro wynagrodzenie wnioskodawcy w dniu wypłaty nie było finansowane wprost z bezzwrotnej pomocy, zatem nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W skardze na powyższe stanowisko M. D. zarzucił organowi podatkowemu błędne przyjęcie, że okoliczność refinansowania z Budżetu Państwa wypłaty środków, jakie otrzymują beneficjenci pomocy z funduszy strukturalnych wyklucza możliwość skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skarżący wyraził pogląd, iż bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania.

W odpowiedzi na skargę, organ podatkowy podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko.

W złożonych w toku postępowania sądowego pismach procesowych (z dnia 14.01.2009 r. i 19.03.2009 r.) strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko, dodatkowych prezentując swoje poglądy na temat zasad i terminów doręczania interpretacji podatkowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co, następuje:

Skarga jest uzasadniona.

Z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r.) wynika, że wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z cytowanego przepisu lit.a in principio wynika, że istotną przesłanką nabycia przedmiotowego zwolnienia jest tylko "pochodzenie" dochodów otrzymanych przez podatnika od rządów państw obcych organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Zatem sposób finansowania programów badań, rozwoju technicznego i prezenentacji Unii Europejskiej (podobnie jak programów NATO) ma znaczenie drugorzędne i jest tylko kwestią techniczną i nie mającą istotnego znaczenia dla nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia. Oznacza to, że metoda "prefinansowania (zaliczka), refinansowania" nie może bezpośrednio wpływać na to zwolnienie, podobnie jak i to czy środki te pochodzą ze środków zgromadzonych na odpowiednim rachunku bankowym.

Podobny pogląd na wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 46 wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach: z dnia 14 stycznia 2009 r. sygn. akt II FSK 1457/07 (niepubl.), z dnia 15 października 2008 r. II FSK 1167/08 (niepubl.), z dnia 30 października 2008 r. II FSK 1071/07 (niepubl), z dnia 13 lutego 2008 r. II FSK 1720/06 (niepubl.).

Ponadto dokonując kontroli terminowości rozpatrzenia wniosku o interpretację, uznać należy, iż nie został przekroczony 3-miesięczny termin do jej wydania, określony w art. 14d Ordynacji podatkowej. Zwrócić bowiem należy uwagę, iż wniosek podatnika wpłynął do organu w dniu 3 grudnia 2007 r., a przedmiotowa interpretacja została wydana w dniu [...] i w tym samym dniu została wysłana za pośrednictwem poczty na adres podatnika. Tym samym brak jest podstaw do postawienia zarzutu naruszenia omawianego terminu.

W konsekwencji przyjąć należy, iż zaskarżona interpretacja art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nietrafna i dlatego orzeczono jak w sentencji wyroku na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). O kosztach postępowania orzeczono po myśli art. 200 tej ustawy.
(źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych)