e-Podatki

Powrót do odliczenie VAT od paliwa do samochodów z kratką 2009-06-02


Minister Finansów w interpretacji przepisów podatkowych z dnia 13 lutego 2009r. uwzględniając orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wskazał na aktualne zasady odliczania podatku VAT oraz sposób dokonywania korekty uprzednio nie odliczonego podatku naliczonego wynikającego zarówno z nabycia samochodów, a także stosowanego do ich napędu paliwa.

USTAWOWE OGRANICZENIA ODLICZENIA PODATKU

Kontrowersyjna problematyka reguł odliczania podatku VAT wynikającego z nabycia samochodów, a także podatku naliczonego wynikającego z nabywanego do tych pojazdów paliwa powraca niemal przy każdorazowej zmianie ustawy o podatku VAT. Na przestrzeni lat zagadnienie to związane było nierozerwalnie z obowiązującymi w stosunku do niektórych typów samochodów ograniczeniami lub wręcz wyłączeniami możliwości korzystania z podstawowego uprawnienia podatników na gruncie regulacji ustawy o podatku VAT, jakim niewątpliwie jest prawo do odliczania podatku naliczonego.

Zarówno obowiązująca do dnia 30 kwietnia 2004r. ustawa z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym jak i obecnie obowiązująca ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.), która do porządku prawnego została wprowadzona z dniem akcesji naszego kraju do struktur Wspólnoty Europejskiej, wyrażają całkowite lub częściowe wyłączenie prawa do odliczania podatku VAT wynikającego z nabycia samochodu uznawanego za osobowy, a także wyłączają uprawnienie podatnika do odliczania podatku naliczonego wynikającego z nabycia paliwa stosowanego do napędu takiego pojazdu.

Niemniej, kolejne regulacje odmiennie ustalały warunki ograniczenia w zakresie dokonania odliczenia VAT, które nierozerwalnie związane są z parametrami technicznymi wykorzystywanego przez podatnika samochodu. Stosownie do zasad ustalonych ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. samochodem spełniającym warunki uprawniające do odliczania podatku VAT przy jego nabyciu, a także wynikającego z nabycia paliwa do niego stosowanego, był samochód inny niż osobowy, którego dopuszczalna ładowność przekraczała 500 kg, czego rynkową konsekwencję stanowiła popularność tzw. samochodów z kratką tj. pojazdów które posiadały homologację samochodu ciężarowego poprzez spełnienie warunku wymaganej ładowności oraz oddzielenia przestrzeni ładunkowej od kabiny pasażerskiej. Z kolei, wejście w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przyniosło niewątpliwie bardziej restrykcyjne rozwiązanie, zgodnie z którym uprawnienie do odliczania pełnego VAT-u przysługiwało w stosunku do pojazdów, które posiadały odpowiedni współczynnik ładowności wyrażony powszechnie nazywanym wzorem Lisaka (tj. samochodów, których dopuszczalna ładowność DL nie była mniejsza od sumy wartości 357 kg oraz iloczynu miejsc dla osób wraz z miejscem kierowcy i wartości 68 kg – DL = 357 + n x 68 ), a następnie, od dnia 22 sierpnia 2005, w związku z nowelizacją powołanej ustawy, wyłącznie w stosunku do tych samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony , które spełniają wymagania określone art. 86 ust 4 ustawy.

Niekwestionowanym efektem wprowadzanych zmian było zatem ograniczanie kręgu przypadków, w których podatnik mógł korzystać z uprawnienia do pełnego odliczenia podatku naliczonego, w stosunku do samych pojazdów oraz paliwa do nich stosowanego, w porównaniu do regulacji obowiązujących na dzień 30 kwietnia 2004 r. Rozwiązania te wzbudzały jednak uzasadnione wątpliwości wielu ekspertów prawa podatkowego kwestionujących legalność wprowadzenia przepisów ograniczających uprawnienie do odliczania podatku VAT, w związku z wejściem Polski do struktur UE, w kontekście regulacji VI Dyrektywy Unijnej z dnia 17 maja 1977r.

Wątpliwości w zakresie zgodności wprowadzonych regulacji ograniczających prawo do odliczania podatku naliczonego z prawem unijnym dotyczyły również wprowadzania do porządku prawnego kolejnych przepisów, które ograniczają realizację omawianego uprawnienia. U podstaw tych zastrzeżeń stała dyspozycja art. 17 ust. 6 zdanie drugie VI Dyrektywy Unijnej redagująca tzw. zasadę stałości, której intencją jest zakaz rozszerzania przez państwa członkowskie ograniczeń w odliczaniu VAT, w stosunku do stosowanych na dzień wejścia w życie VI Dyrektywy Unijnej.

Odpowiedzi udzielił Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TWSE), który rozpatrując pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie z wniosku krakowskiej spółki przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie dopuszczalności wprowadzania ograniczeń w realizacji uprawnienia do odliczania podatku naliczonego przez państwo członkowskie, orzeczeniem z dnia 22 grudnia 2008r. (w sprawie C-414/07) wskazał na bezprawność takiej niekorzystnej zmiany przepisów na gruncie uprzednio obowiązującej regulacji VI Dyrektywy Unijnej.

Efekt powyższego orzeczenia stanowi wydana w trybie art. 14a ustawy Ordynacja Podatkowa interpretacja ogólna prawa podatkowego z dnia 13 lutego 2009r. (sygn. PT3/812/4/15/CZE/09/185), którą Minister Finansów uwzględniając powołane orzeczenie TWSE wskazał na aktualne zasady odliczania podatku VAT oraz sposób dokonywania korekty uprzednio nie odliczonego podatku naliczonego wynikającego zarówno z nabycia samochodów, a także stosowanego do ich napędu paliwa.

KOREKTA PODATKU NALICZONEGO
KOREKTA VAT A PODATEK DOCHODOWY
KOREKTA UPRAWNIENIEM CZY OBOWIĄZKIEM
AKTUALNE ZASADY ODLICZANIA VAT OD PALIWA

(źródło: Wskazówki podatkowe online czerwiec 06/2009 więcej … )