e-Podatki

Składanie deklaracji zerowych 2009-05-19


Ministerstwo finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie składania deklaracji zerowych VAT-7 podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą.

Interpelacja nr 8727 do ministra finansów w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Szanowny Panie Ministrze!
Osoba fizyczna, która kilka lat temu zawiesiła działalność gospodarczą, a faktycznie zaprzestała jej wykonywania, na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest zobowiązana do comiesięcznego składania w urzędzie skarbowym deklaracji dla podatków od towarów i usług VAT-7.

Takie rozwiązanie wydaje się absurdalne i niezwykle drogie dla wszystkich. Zarówno obywatel ma obowiązek co miesiąc wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego odpowiedni druk, jak i pracownik urzędu traci czas na przyjęcie, sprawdzenie i zarchiwizowanie druku VAT-7, w którym poza danymi podatnika wszystkie pozostałe pozycje są wypełnione kwotą ˝0˝.

Wierzę, że nie chodzi tutaj o złapanie podatnika na nieterminowym dostarczeniu deklaracji i nałożenie na niego kary finansowej. Takie działanie szkodzi zarówno wizerunkowi państwa, jak i rozwojowi przedsiębiorczości.

Jak się to ma do szukania oszczędności, do taniego państwa, do państwa przyjaznego obywatelowi? Czy nie wystarczyłoby pisemne oświadczenie podatnika o zawieszeniu działalności gospodarczej i obowiązek zawiadomienia w odpowiednim terminie urzędu skarbowego o wznowieniu działalności? Proszę o przeanalizowanie powyższego problemu.

Z poważaniem
Poseł Łukasz Tusk
Namysłów, dnia 6 marca 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8727 w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z pismem znak: SPS-023-8727/09 z dnia 24 marca 2009 r., przy którym przekazano interpelację pana posła Łukasza Tuska w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej oraz przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Odnosząc się do kwestii poruszonych przez pana posła w nadesłanej interpelacji, należy przede wszystkim zauważyć, że obowiązek składania okresowych deklaracji podatkowych mają jedynie podatnicy, którzy wykonują działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT (zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni).

Podmiot, który nie wykonuje działalności gospodarczej przez kilka lat, powinien przede wszystkim, zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zgłosić fakt zaprzestania wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie takie (VAT-Z) stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników podatku od towarów i usług, co w efekcie znosi obowiązek składania deklaracji. Ze względów systemowych brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia do utrzymywania w rejestrze tzw. podatników ˝uśpionych˝. Utrzymywanie fikcji, że podmiot jest podatnikiem VAT, mimo że od wielu lat nie prowadzi już działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, prowadzić mogłoby do wielu nadużyć. Tematykę prowadzonych rejestrów VAT, w kontekście walki z nadużyciami, podjęła też Komisja Wspólnot Europejskich w komunikacie z dnia 1 grudnia 2008 (COM 2008 807). Komisja WE wyraziła przekonanie, że administracje podatkowe, jak i przedsiębiorstwa, potrzebują funkcjonować w oparciu o prawidłowe informacje na temat statusu VAT danego przedsiębiorstwa. Zatem niezwykle ważne jest, aby rejestr podatników podatku od towarów i usług prowadzony był w sposób rzetelny i aktualny.

Obowiązek składania deklaracji nie występuje również, jeżeli podatnik czasowo zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Podatnik taki pozostaje w rejestrze podatników VAT, lecz bez konieczności składania za te okresy deklaracji podatkowych. Ustawa o podatku od towarów i usług kwestie te jasno reguluje przepisami zawartymi w art. 99 ust. 7a i 7b. Uchwalony art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwala jednak przedsiębiorcy (który nie zatrudnia pracowników) na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy.

Dodatkowo informuję, że obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT nie mają, zgodnie z art. 99 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy podmiotowo zwolnieni od podatku. Zwolnienie to obejmuje podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim (a także w bieżącym) roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Ze zwolnienia tego mogą również skorzystać podatnicy, którzy wcześniej utracili to zwolnienie lub z niego zrezygnowali, jeżeli licząc od końca roku, w którym utracono prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnowano, upłynął co najmniej rok. Szczegółowo kwestie tych zwolnień reguluje przepis art. 113 ww. ustawy.

Ponadto pragnę zaznaczyć, że obowiązek składania deklaracji nie ma wyłącznie charakteru biurokratycznego. Funkcjonowanie przepisu art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług umożliwia prowadzenie bieżącego monitoringu wśród podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Należy podkreślić, że z uwagi na specyfikę podatku od towarów i usług, i w efekcie duże zagrożenie ewentualnymi nadużyciami - w szczególności takimi, jak ˝znikający podatnik˝ - taki monitoring jest niezbędny.

Przedstawiając powyższe, zauważam, że zarzut pana posła, iż rozwiązanie wynikające z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nakładające obowiązek składania przez podatnika okresowych deklaracji, jest absurdalne i niezwykle drogie dla wszystkich - nie znajduje całkowicie uzasadnienia.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Maciej Grabowski
Warszawa, dnia 9 kwietnia 2009 r.
(źródło: Sejm)