e-Podatki

Brak rejestracji nie pozbawia prawa do odliczenia VAT 2009-05-12


Jak czytamy w Gazecie podatkowej, według interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej.

(…) Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 marca 2009 r., nr IPPP1-443-132/09-4/MP.

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się jednak do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, na podstawie art. 96 ustawy o VAT.
Fundamentalną zasadą konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Wszelkie ograniczenia tego prawa wpływające na neutralność podatku mogą zatem wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.
Tymczasem z przepisów ustawy o VAT nie wynika, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupu. Podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego. Prawo to podatnik może zrealizować dopiero w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla podatku VAT w obowiązującym do tego terminie. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)