e-Podatki

Zwrot wydatków na zakup artykułów spożywczych 2009-05-12


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że dokonywany pracownikom zwrot wydatków poniesionych na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania przez nich posiłków profilaktycznych nie podlega zwolnieniu od podatku.

(…) Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2839/08.

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych. Obowiązek ten wykonuje w ten sposób, że pracownicy sami nabywają artykuły spożywcze, z których przygotowują posiłki. Natomiast Spółka zwraca im kwotę odpowiadającą wydatkom faktycznie poniesionym na ten cel. Mając wątpliwości wystąpiła z zapytaniem, czy dokonywany pracownikom zwrot wydatków poniesionych na zakup artykułów spożywczych jest wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof?

Organ podatkowy uznał, że w opisywanej sytuacji nie ma zastosowania zwolnienie od podatku dochodowego. Przepisy nie przewidują bowiem wprowadzonego przez Spółkę sposobu wywiązania się z obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych.

Spółka złożyła skargę do WSA, który uwzględnił stanowisko organów podatkowych.

Sąd uznał, że w celu spełnienia przesłanek zwolnienia, określonych w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof, obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie bezpłatnych posiłków i napojów mogą być zrealizowane wyłącznie poprzez:
- wydanie ich w naturze przez pracodawcę,
- zapewnienie korzystania z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
- wydanie produktów dla przygotowania posiłków przez pracowników.

W jego ocenie zwrot pieniędzy za zakupy poczynione przez pracownika nie może być uznany za dozwolony sposób realizacji obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych. Zatem świadczenie to podlega opodatkowaniu.

Na marginesie tej sprawy Sąd zauważył, że zwolnienie miałoby zastosowanie, gdyby pracownicy dokonujący zakupów działali w imieniu i na rzecz Spółki, co potwierdzałyby faktury VAT wystawione na nią. W tym przypadku dochodziłoby do wydania pracownikom produktów zakupionych przez pracodawcę. Obowiązki w zakresie zakupu produktów spożywczych może spełnić bowiem każda osoba umocowana przez pracodawcę, w tym także pracownik uprawniony do posiłków. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)