e-Podatki

Kiedy straty w towarach mogą być kosztem? 2009-05-05


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, koszty uzyskania przychodu mogą stanowić wyłącznie niezawinione straty, które rzeczywiście wystąpiły i zostały prawidłowo udokumentowane. Tak orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1110/08.

(...) W wyniku przeprowadzonej w spółce jawnej kontroli stwierdzono, że doszło do zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę strat w towarach handlowych. Straty te podatnicy uznali za niedobory niezawinione. Innego zdania był organ podatkowy. W jego ocenie niedobory towarów były następstwem złej organizacji pracy i braku odpowiednich zabezpieczeń. Świadczy o tym m.in. brak kontroli i nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi przy wydawaniu towarów. Według organu nie można uznać za koszt uzyskania przychodu strat w środkach obrotowych powstałych z przyczyn zależnych od podatnika i z powodu złej organizacji pracy.
W skardze do sądu podatnik podniósł, że wykazane przez spółkę straty są normalnym, chociaż niechcianym następstwem działania w danej branży, a ich wysokość nie odbiega od średniej w branży. Zatem mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Wskazał, że dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat w środkach obrotowych. Kosztem mogą być jednak tylko niezawinione straty. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie jako przyczynę powstania niedoboru towarów spółka podała takie okoliczności jak pomyłki pracowników przy przyjmowaniu i wydawaniu towarów, uszkodzenia lub zniszczenia towarów przy przewożeniu w hurtowni oraz kradzieże. Przy czym kradzieże nie były zgłaszane na policję ani w inny sposób dokumentowane, a pracownicy nie ponosili materialnej odpowiedzialności za powierzony im towar.
Okoliczności te zdaniem sądu wskazują, że uniknięcie powstania straty zależało od woli podatnika, głównie od prawidłowej organizacji pracy oraz właściwej kontroli i nadzoru. W jego ocenie wspólnicy spółki nie dochowali należytej staranności w zabezpieczeniu towaru ani nie udokumentowali zdarzeń, które doprowadziły do powstania niedoboru towarów. W związku z tym, że straty w środkach obrotowych powstały na skutek niewłaściwego działania podatnika lub osób z nim współpracujących, nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów. (...)
(źródło: Gazeta Podatkowa)