e-Podatki

Ulga meldunkowa dla niezameldowanego małżonka. 2009-04-28


Mimo że warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków, ulga meldunkowa ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia. Tylko bowiem w takiej sytuacji zwolnienie podatkowe ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 24 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 12/09.

W rozpatrywanej sprawie podatnik wraz z żoną w styczniu 2008 r. nabył odrębną własność lokalu mieszkalnego, w którym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy zameldowana była tylko jego żona. Lokal ten został sprzedany w czerwcu 2008 r. Podatnik wystąpił do organu podatkowego z pytaniem czy w tej sytuacji przysługuje mu prawo do tzw. ulgi meldunkowej. Zdaniem podatnika z uwagi na to, że zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, aby oboje ze zwolnienia mogli skorzystać, wystarczyło, żeby tylko jeden z nich był zameldowany na pobyt stały w sprzedawanym lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wskazał przy tym, że dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części przypadającej na żonę wnioskodawcy może korzystać ze zwolnienia od podatku, natomiast w części przypadającej na wnioskodawcę podlega opodatkowaniu. Nie zgadzając się z interpretacją organu, podatnik złożył skargę do WSA, wnosząc o jej uchylenie.

Sąd uznał skargę za zasadną i orzekł jak na wstępie. Na potwierdzenie swojej tezy powołał uchylony już art. 21 ust. 22 ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r. Przepis ten stanowił, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Dlatego nawet gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków, zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia. Zdaniem WSA, przyjmując przeciwne stanowisko należałoby bowiem uznać powołany przepis za zbędny.

Omawiany wyrok jest korzystny dla podatników, jednak nie stanowi ogólnie obowiązującej wykładni prawa. Należy zaznaczyć, że stanowisko zajęte w rozpatrywanej sprawie przez organ podatkowy jest zgodne z generalnie obowiązującą w omawianym zakresie linią interpretacyjną.
(źródło: Gazeta Podatkowa)