e-Podatki

Premia pieniężna nie podlega VAT 2009-04-07


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Rzeszowie w wyroku z 3 marca 2009r. stwierdził, że uzyskana premia pieniężna niepowiązana z konkretną dostawą nie jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę i nie podlega opodatkowaniu VAT. Zatem nie musi być dokumentowana fakturą.

(…) Sprawa dotyczyła spółki, która otrzymywała procentowy bonus od obrotu lub za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów, bez świadczenia jakichkolwiek innych usług ze swojej strony. Spółka stojąc na stanowisku, że premia wypłacana przez sprzedawcę jest obojętna dla podatku VAT, zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie czy prawidłowe jest w tym przypadku dokumentowanie otrzymanej premii notą księgową.

Organ nie podzielił jednak stanowiska podatnika uznając, że wypłacana nabywcy premia jest związana z zachowaniem tegoż nabywcy, czyli ze świadczeniem przez niego usługi. Usługa ta podlega natomiast opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc musi być udokumentowana fakturą.

Podatnik nie zgadzając się z tą interpretacją złożył skargę do WSA, który uznał, że stanowisko organu jest nieprawidłowe.

WSA powołując się na ukształtowaną już praktykę orzeczniczą sądów administracyjnych stwierdził m.in., że przepis art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wyraźnie definiuje, że odpłatnym świadczeniem usług jest ta czynność, która nie jest dostawą towarów.

W ocenie WSA brak jest podstaw do uznania za usługę w rozumieniu ww. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT osiągania określonego poziomu obrotów w określonym czasie przez nabywcę i terminowej zapłaty a w konsekwencji uzyskanie z tego tytułu premii pieniężnej niepowiązanej z konkretną dostawą za wynagrodzenie za świadczone usługi. To kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie premii. Przy tej okazji warto podkreślić to, na co wskazał WSA w uzasadnieniu. Mianowicie, że to sam fakt zwiększenia częstotliwości realizowanych dostaw w określonym czasie lub też zwiększenie ich wartości i dokonanie zapłaty nie może powodować „tworzenia” między tymi samymi stronami tej samej czynności, innego stosunku prawnego wywołującego oddzielny stan prawnopodatkowy.

Dlatego też zdaniem Sądu czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nie musi być dokumentowana fakturą. (…)

(wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 742/08)

(źródło: Gazeta Podatkowa)